Leta i den här bloggen

Ziagen Filmdragerad tablett 300 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
-
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-
Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

-
Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.VIKTIG INFORMATION – ÖverkänslighetsreaktionerZiagen innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i läkemedel såsom Kivexa och Trizivir). En del patienter som tar abakavir kan utveckla en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion) som kan vara livshotande om de fortsätter att ta abakavir.

Du måste noga läsa den information som står under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner” i textrutan under avsnitt 4.I Ziagen-förpackningen medföljer ett varningskort som ska påminna dig och medicinsk personal om överkänslighetsreaktionen mot abakavir. Avlägsna kortet från förpackningen och bär det alltid med dig.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZIAGEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZIAGEN
3. HUR DU TAR ZIAGEN
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZIAGEN SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZIAGEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
Ziagen används för att behandla hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus).Ziagen innehåller den aktiva substansen abakavir. Abakavir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).Ziagen botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.Alla patienter svarar inte på behandlingen med Ziagen på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.


2. INNAN DU TAR ZIAGEN
Ta inte Ziagen:
•om du är allergisk (överkänslig) mot abakavir (eller mot andra läkemedel som innehåller abakvir, t ex Trizivir eller Kivexa) eller mot något av övriga innehållsämnen i Ziagen (se avsnitt 6).Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4.

•om du har någon svår leversjukdom

Kontrollera med din läkare om du tror något av detta gäller dig.

Var särskilt försiktig med Ziagen


En del patienter som tar Ziagen mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

•om du tidigare har haft någon leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C

•om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

•om du är diabetiker och använder insulin.

Tala med din läkare om något av detta gäller dig. Du kan behöva extra kontroller, inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.Överkänslighetsreaktioner

Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på en gen som kallas HLA B*5701, utvecklade en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion).

Var noga med att läsa hela informationen om överkänslighetsreaktioner i avsnitt 4 i denna bipacksedel.Risk för hjärtinfarkt

Det kan inte uteslutas att abakavir kan öka risken för hjärtinfarkt.

Tala om för din läkare om du har hjärtproblem, om du röker eller om du har andra sjukdomar som kan öka risken för hjärtsjukdomar såsom högt blodtryck eller diabetes. Sluta inte ta Ziagen såvida inte din läkare råder dig till att göra det.Var uppmärksam på viktiga symtom

En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Ziagen.

Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.Skydda andra människor

Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Ziagen förhindrar inte att du kan överföra hivinfektion till andra människor. För att skydda andra människor från att bli smittade med hiv:

•Använd kondom när du har oral- eller penetrerande sex.

•Riskera inte överföring via blod – dela till exempel inte injektionsnålar.

Andra läkemedel och Ziagen
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Ziagen.Vissa läkemedel påverkar eller påverkas av Ziagen

Dessa inkluderar:•fenytoin, för behandling av epilepsi
Tala om för din läkare om du tar fenytoin. Det kan hända att din läkare behöver kontrollera dig medan du tar Ziagen

•metadon, används som ett heroinsubstitut. Abakavir ökar hastigheten med vilken metadon försvinner från kroppen. Om du tar metadon kommer du att kontrolleras med avseende på utsättningssymtom. Din metadondos kan behöva ändras.
Tala om för din läkare om du tar metadon.

Graviditet och amning
Ziagen rekommenderas inte för användning under graviditet. Ziagen och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda. Om du blir gravid under tiden du tar Ziagen kan det behövas extra kontroller av ditt barn (inklusive blodprover) för att säkerställa att det utvecklas normalt.Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid:

Tala med din läkare omgående om riskerna och fördelarna med att ta Ziagen eller andra läkemedel för behandling av hivinfektion under din graviditet.Barn vars mödrar tagit NRTI-läkemedel (som Ziagen) under graviditeten löper mindre risk att bli smittade med hiv. Denna fördel är större än risken för biverkningar.

Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.Om du ammar eller funderar på att amma:

Tala med din läkare omgående.

Körförmåga och användning av maskiner
Kör inte bil och hantera inte maskiner om du inte mår bra.


3. HUR DU TAR ZIAGEN


Ta alltid Ziagen enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Svälj tabletterna med lite vatten. Ziagen kan tas med eller utan mat.Om du inte kan svälja tabletten/tabletterna hela, kan du krossa dem och blanda dem i en liten mängd mat eller dryck och ta hela dosen omedelbart.Håll regelbunden kontakt med din läkare

Ziagen hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Ziagen utan läkarens inrådan.

Hur mycket du ska ta
Vuxna och ungdomar äldre än 12 år

Den vanliga dosen av Ziagen är 600 mg per dag. Dosen kan tas antingen som en tablett à 300 mg två gånger dagligen eller som två tabletter à 300 mg en gång dagligen.Barn från 3 månader till 12 år

Den dos som ges baserar på barnets kroppsvikt. Den rekommenderade dosen är:•Barn som väger minst 30 kg ska använda vuxendosen som är en tablett två gånger dagligen.

•Barn som väger mer än 21 kg och mindre än 30 kg: en halv (½) tablett på morgonen och en hel tablett på kvällen.

•Barn som väger 14 till 21 kg: en halv (½) tablett 2 gånger dagligen.En oral lösning (20 mg abakavir/ml) finns också tillgänglig för behandling av barn äldre än tre månader som väger mindre än 14 kg eller för patienter som kräver en lägre dos än normalt eller som inte kan ta tabletter.

Om du har tagit för mycket Ziagen
Om du av misstag tagit för mycket Ziagen, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

Om du har glömt att ta Ziagen
Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Det är viktigt att du tar Ziagen regelbundet, eftersom ett oregelbundet intag kan öka risken för överkänslighetsreaktioner.

Om du har slutat ta Ziagen
Om du av någon anledning har slutat ta Ziagen – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:

Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Ziagen eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir eller Kivexa). Det är viktigt att du följer detta råd.Om din läkare råder dig till att börja ta Ziagen igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Ziagen orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Ziagen eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på en gen som kallas HLA-B*5701 utvecklade en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion), beskriven i denna bipacksedel under rubriken ”Överkänslighetsreaktioner”. Det är mycket viktigt att du läser och förstår informationen om denna allvarliga reaktion.Liksom biverkningarna som nämns nedan för Ziagen kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.
ÖverkänslighetsreaktionerZiagen innehåller abakavir (som också är en aktiv substans i Trizivir och Kivexa).Omkring 3-4 av varje 100-tal patienter som i en klinisk studie behandlades med abakavir och som inte bar på en gen som kallas HLA B*5701 utvecklade en överkänslighetsreaktion (en allvarlig allergisk reaktion).Vem kan få dessa reaktioner?

Alla som tar Ziagen kan utveckla en överkänslighetsreaktion mot abakavir, som kan vara livshotande om de fortsätter att ta Ziagen.Du är mer benägen att utveckla en sådan reaktion om du har en gen som kallas HLA-B*5701 (men du kan få en reaktion även om du inte har denna gen). Du bör ha blivit testad för denna gen innan Ziagen ordinerats till dig. Om du vet att du bär på denna gen, tala med din läkare innan du tar Ziagen.Vilka är symtomen?

De vanligaste symtomen är:

•feber (hög temperatur) och hudutslag.Andra vanliga symtom är:

•illamående, kräkningar, diarré, buksmärta, uttalad trötthet.Andra symtom är:

•led- eller muskelsmärta, svullen hals, andfåddhet, ont i halsen, hosta, huvudvärk

•enstaka gånger ögoninflammation (konjunktivit), munsår, lågt blodtryck.Om du fortsätter att ta Ziagen kommer symtomen att förvärras och kan bli livshotande.När uppträder dessa symtom?

Överkänslighetsreaktioner kan uppkomma när som helst under behandlingen med Ziagen men mer sannolikt under de första sex behandlingsveckorna.Enstaka gånger har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen och som bara hade ett av de angivna symtomen på varningskortet innan de slutade ta läkemedlet.I mycket sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner utvecklats hos patienter som börjar ta abakavir igen men som inte hade några symtom innan de slutade ta läkemedlet.Om du vårdar ett barn som behandlas med Ziagen är det viktigt att du förstår informationen om denna överkänslighetsreaktion. Om ditt barn får sådana symtom som beskrivs nedan är det mycket viktigt att du följer de instruktioner som ges.Kontakta din läkare omedelbart:

1.om du får hudutslag, ELLER

2.om du får symtom från minst 2 av följande grupper:

feber

andnöd, ont i halsen eller hosta

illamående eller kräkningar, diarré eller buksmärta

uttalad trötthet eller diffus värk eller allmän sjukdomskänsla.

Din läkare kan råda dig att sluta ta Ziagen.Bär alltid med dig varningskortet under tiden du tar Ziagen.Om du har slutat ta Ziagen

Om du har slutat med Ziagen på grund av en överkänslighetsreaktion, får du ALDRIG MER ta Ziagen eller något annat läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizvir eller Kivexa). Om du gör det kan du inom några timmar få ett farligt blodtrycksfall, vilket kan resultera i dödsfall.Om du av någon anledning har slutat ta Ziagen – särskilt då du tror att du kan ha fått biverkningar eller på grund av annan sjukdom:Tala med din läkare innan du börjar ta läkemedlet igen. Din läkare kommer att undersöka om dina symtom var relaterade till en överkänslighetsreaktion. Om läkaren tror att det finns ett samband, kommer du att bli ombedd att aldrig mer ta Ziagen eller andra läkemedel som innehåller abakavir (t ex Trizivir eller Kivexa). Det är viktigt att du följer detta råd.Om din läkare råder dig till att börja ta Ziagen igen kan du bli tillfrågad att ta första doserna på en plats där du har tillgång till medicinsk vård om det skulle behövas.Om du är överkänslig mot Ziagen, återlämna alla oanvända Ziagen-tabletter för destruktion. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal.Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

•överkänslighetsreaktion

•kräkningar

•huvudvärk

•illamående

•diarré

•aptitlöshet

•trötthet, orkeslöshet

•feber (hög temperatur)

•hudutslag.Sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

•laktacidos (se nästa avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”)

•inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

•hudutslag, som kan bli blåsor och ser ut som små måltavlor (mörk fläck i mitten som omringas av ett ljusare fält och en mörk ring längs kanten) (erythema multiforme)

•utspridda hudutslag med blåsor och avflagnande hud, förekommer speciellt kring munnen, näsan, ögonen och könsorganen (Stevens-Johnsons syndrom), och en allvarligare form som orsakar hudavflagning på mer än 30 % av kroppsytan (toxisk epidermal nekrolys).Om du märker något av dessa symtom, kontakta en läkare omedelbart.Om du får biverkningar

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

Kombinationsbehandling med Ziagen kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.Gamla infektioner kan blossa upp

Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Ziagen:

Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.Din kroppsform kan ändras

Patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv kan drabbas av förändrad kroppsform på grund av förändrad fettfördelning:

•förlust av fett från benen, armarna eller ansiktet

•ökad fettinlagring i buken, i brösten eller inre organ

•fettansamlingar i nacken (kallas ibland för ”buffelpuckel”).

Det är ännu inte känt vad som orsakar dessa förändringar, eller om de har några långtidseffekter på din hälsa. Om du märker förändringar av din kroppsform:

Tala om det för din läkare.Laktacidos är en sällsynt men allvarlig biverkning

Vissa patienter som tar Ziagen, eller andra liknande läkemedel (NRTI), utvecklar ett tillstånd som kallas laktacidos, i kombination med förstorad lever.Laktacidos orsakas av en ansamling av mjölksyra i kroppen. Detta tillstånd är sällsynt och om det inträffar, utvecklas det vanligen efter några få månaders behandling. Det kan vara livshotande och orsaka svikt av inre organ.Risken för att laktacidos utvecklas är större hos patienter som har leversjukdom, eller vid kraftig övervikt, speciellt hos kvinnor.Kännetecken på laktacidos innefattar:

•djup, snabb, ansträngd andning

•dåsighet

•domning eller svaghetskänsla i armar och ben

•illamående, kräkningar

•buksmärta.Under din behandling kommer läkaren att noga följa tecken på laktacidos. Om du har något av de symtomen som nämns ovan, eller andra symtom som oroar dig:

Uppsök din läkare snarast möjligt.Du kan få problem med skelettet

Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

•om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

•om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

•om de dricker alkohol

•om deras immunsystem är mycket svagt

•om de är överviktiga.Kännetecken på osteonekros innefattar:

•stelhet i lederna

•värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

•rörelsesvårighet.

Om du märker något av dessa symtom:

Berätta för din läkare.Andra effekter som kan påvisas i blodprover

Kombinationsbehandling mot hiv kan också orsaka:

•förhöjda nivåer av mjölksyra i blodet, vilket i sällsynta fall kan leda till laktacidos

•förhöjda nivåer av socker och fetter (triglycerider och kolesterol) i blodet

•insulinresistens (om du är diabetiker kan du behöva ändra insulindosen för att hålla blodsockret under kontroll).

5. HUR ZIAGEN SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.Förvaras vid högst 30oC.Om du har överblivna Ziagen tabletter, kasta dem inte i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen i varje Ziagen filmdragerad tablett med brytskåra är 300 mg abakavir (som sulfat).Övriga innehållsämnen är i tablettkärnan mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat och kolloidal vattenfri kiseldioxid. Filmdrageringen som omger tabletten innehåller triacetin, hypromellos, titandioxid, polysorbat 80 och gul järnoxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Ziagen filmdragerade tabletter är graverade med ”GX 623” på båda sidorna. De är gula och kapselformade och tillhandahålls i blisterförpackningar med 60 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:
Tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning

Glaxo Operations UK Ltd

(trading as Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street

Ware

Herts SG12 0DJ

StorbritannienellerGlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Polen
ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

StorbritannienFör ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 25 11

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 25 11


България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300


Ceská republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com


Deutschland

Viiv Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038–10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000


España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Portugal

VIIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01

FI.PT@gsk.com


France

ViiV Healthcare SAS

Tél: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com


Ísland

GlaxoSmithKline ehf.

Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com


Italia

Viiv Healthcare S.r.l

Tel: + 39 (0)45 9212611

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

Viiv Healthcare UK Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.comDenna bipacksedel godkändes senast den 2011-06-15. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.eur

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar