Leta i den här bloggen

Zidoval Vaginalgel 7,5 mg/g

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller ditt apotek.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Zidoval och vad används det för?
2. Innan du använder Zidoval
3. Hur du använder Zidoval
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Zidoval


Vad innehåller Zidoval?
Det aktiva innehållsämnet är metronidazol 7,5 mg/g.

Hjälpämnen är renat vatten, propylenglykol, karbomer (carbopol 974P), metylparahydroxibensoat, dinatriumedetat, propylparahydroxibensoat, natriumhydroxid.

Innehavare av godkännande för försäljning
I Sverige: Meda AB, Box 906, 170 09 Solna, tel: 08-630 19 00, E-mail: info@meda.se

I Finland: Meda OY, Vaisalavägen 4, 02130 Esbo, E-mail: info@meda.fi

Tillverkare
3M Health Care Limited, Loughborough, Leicestershire, Storbritannien

1. VAD ÄR ZIDOVAL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Vad används Zidoval för?
Vaginalgel. Zidoval innehåller metronidazol, som har bakteriedödande effekt. Varje förpackning innehåller en tub och fem applikatorer, som efter användning ska kastas. Tuben innehåller 40 g gel.

Zidoval vaginalgel är avsedd för behandling av bakteriell infektion i slidan. Genom att applicera Zidoval direkt i slidan, kan läkemedlet motverka de bakterier som orsakar infektionen.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZIDOVAL
Använd inte Zidoval:
- om du är allergisk mot metronidazol eller något hjälpämne i Zidoval.

Var särskilt försiktig med Zidoval:
- om du har någon blodsjukdom.

Använd ej Zidoval när du har menstruation.
Undvik samlag under infektionen och under behandlingen med Zidoval.

Användning av Zidoval med alkohol
Före användning av Zidoval bör du eventuellt diskutera med din läkare om alkoholintag i samband med behandlingen. Det finns rapporter om obehagliga reaktioner (rodnader, huvudvärk, illamående, hjärtklappning) som associerats med alkoholintag och samtidigt intag av metronidazoltabletter.

Graviditet
Tala med din läkare om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid. Rådfråga din läkare eller ditt apotek innan du påbörjar behandlingen.

Amning
Zidoval passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med din läkare om du ammar.

Användning av andra läkemedel:
Tala om för din läkare eller ditt apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Använd ej Zidoval, om du samtidigt får litium (medel mot manodepressiv sjukdom), 5-fluorouracil (medel mot cancer) eller ciklosporinbehandling (medel som bl.a. förhindrar att transplanterade organ avstöts). Använd ej heller Zidoval om du använder någon medicin för att minska blodets koagulation (t.ex. warfarin).


3. HUR DU ANVÄNDER ZIDOVAL
Doseringsanvisning
En applikator fylld med gel (innehåller en dos av Zidoval, 5 g) införs i slidan vid sänggåendet en gång dagligen i 5 dagar.

Följ alltid läkarens ordination samt anvisningarna på apoteksetiketten. Din läkare kan ha ordinerat Zidoval med annan dosering än den som står i bipacksedeln. Om du upplever att effekten av Zidoval är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller ditt apotek.

Bruksanvisning
När en applikator är fylld med gel, innehåller varje applikator en färdig dos (5 g). För in innehållet av en fylld applikator i slidan vid sänggåendet.Öppna tuben:
Skruva av locket och tryck hål på öppningen med den spetsiga sidan av locket.Att fylla applikatorn:
Ta bort papperet runt applikatorn. Skruva av locket på tuben och skruva fast den öppna sidan av applikatorn på tuben.

Kläm tuben försiktigt ifrån botten för att fylla applikatorn med gel. Kolven förflyttar sig samtidigt som applikatorn fylls och stannar när applikatorn innehåller rätta mängden med gel.

Skruva av applikatorn och sätt tillbaka locket på tuben.Införandet av applikatorn:
Håll den fyllda applikatorn upprätt och för försiktigt in den i slidan så långt det går och känns bekvämt.

Du kanske finner det lättast att göra detta om du ligger på rygg med benen böjda, alternativt hitta den position du finner bekvämast.

Tryck sakta in kolven för att tömma gelen i slidan; fortsätt trycka tills det tar stopp (då först har du fått den korrekta dosen av gel).

Dra ut applikatorn ifrån slidan och kasta applikatorn omedelbart.Hygien:


•tvätta alltid händerna innan du öppnar tuben eller applikatorerna.

•använd en ny applikator för varje dos.

•kasta den använda applikatorn.

Zidoval vaginalgel rekommenderas inte för användning till barn och ungdomar under 18 år, eftersom erfarenhet saknas.

Om du använder mera Zidoval än du borde:
Det är viktigt att följa föreskriven dosering på etiketten, men om du råkat använda för mycket av Zidoval vaginalgel föreligger knappast någon risk för biverkningar.

Om du glömt att ta Zidoval:
Om du glömmer en kvällsdos av Zidoval, så ta denna dos nästa kväll och fortsätt behandlingen såsom din läkare har ordinerat.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zidoval ha biverkningar.

Vanliga: Huvudvärk, yrsel, magsmärtor/magbesvär, illamående och/eller kräkningar, obehaglig smak/ovanlig känsla på tungan, minskad aptit, svampinfektion, klåda/brännande känsla/sveda/känsellöshet i slidan, en känsla av ökat tryck i bäckenområdet, onormala flytningar.

Mindre vanliga: Hudklåda, diarré, förstoppning, bullrig mage/väderspänningar/gaser, "metallisk" smak, irritationskänsla, sömnsvårigheter, depression, trötthet, törst, muntorrhet, mörkfärgad urin, urinvägsinfektion, svullnad i eller runt slidan, besvärlig/oregelbunden menstruation, vaginalbesvär, stänkblödning, ovanlig känsla i armar och ben, kramp.Om du får någon av ovanstående biverkningar vid användning av Zidoval vaginalgel, tala med din läkare innan du använder mer.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller ditt apotek.

5. FÖRVARING AV ZIDOVAL
Förvara tuben med Zidoval och applikatorerna tillsammans i förpackningen vid högst 25oC.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte Zidoval vaginalgel efter utgångsdatumet på förpackningen och på tuben.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar