Leta i den här bloggen

Zinnat 25 mg/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


-
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

-
Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotek.

-
Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

-
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZINNAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER ZINNAT
3. HUR DU ANVÄNDER ZINNAT
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZINNAT SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZINNAT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zinnat är ett bakteriedödande medel, s k antibiotikum, som tillhör gruppen cefalosporiner.
Zinnat används för att behandla vissa infektioner orsakade av bakterier: halsfluss, öroninflammation och bihåleinflammation.
Zinnat används när penicillinbehandling inte givit önskad effekt eller är olämplig av andra skäl.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZINNAT
Använd inte Zinnat
-
om du är överkänslig (allergisk) mot cefalosporiner eller mot något av övriga innehållsämnen

-
om du haft en anafylaktisk reaktion (svår allergisk reaktion med allmänsymtom) vid penicillinbehandling

Var särskilt försiktig med Zinnat


-
om du är allergisk mot penicilliner eftersom du då eventuellt kan vara allergisk mot Zinnat (korsallergi)

-
om du är diabetiker eftersom suspensionen innehåller socker (0,6 g/ml)

-
om du inte tål vissa sockerarter

-
om du lider av fenylketonuri eftersom suspensionen innehåller aspartam som omvandlas till fenylalanin

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotek om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Effekten av p-piller kan påverkas av behandlingen med Zinnat.

Användning av Zinnat med mat och dryck
Skall intas omedelbart efter måltid.

Graviditet och amning
Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.
Går över i modersmjölk men påverkar troligtvis inte barn som ammas. Rådfråga läkare eller apotek vid mer än tillfälligt bruk.

Körförmåga och användning av maskiner
Yrsel har rapporterats i samband med behandling med Zinnat. Detta bör beaktas vid bilkörning och precisionsarbete.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Viktig information om några innehållsämnen i Zinnat
Zinnat oral suspension innehåller socker. Därför bör du:


- borsta tänderna med fluortandkräm 2 gånger dagligen
- vara försiktig om du inte tål vissa sockerarter
- vara försiktig om om du är diabetikerZinnat oral suspension innehåller aspartam och skall därför användas med försiktighet av personer med fenylketonuri.


3. HUR DU ANVÄNDER ZINNAT


Ta alltid Zinnat enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotek om du är osäker.
Skaka suspensionen väl före intag.
Zinnat suspension kan blandas i kalla fruktjuicer eller mjölk, men måste då intas omedelbart.
Vanlig dos för vuxna är 250 mg 2 gånger dagligen.

Om du har tagit för stor mängd av Zinnat
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om du har glömt att ta Zinnat
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotek.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zinnat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Vanliga (fler än 1 av 100 patienter drabbas): ): Huvudvärk, yrsel, förhöjda levervärden, påverkan på blodkropparna. Diarré, illamående, buksmärtor. Svampöverväxt som kan orsaka vit beläggning på tungan eller klåda i underlivet.
Mindre vanliga (färre än 1 av 100 patienter drabbas): Kräkningar. Hudutslag. Minskning av mängden blodkroppar (vita eller blodplättar).
Tag kontakt med behandlande läkare vid hudutslag och besvärande diarré.
Sällsynta (färre än 1 av 1000 patienter drabbas): Klåda, nässelutslag. Svår diarré.
Mycket sällsynta (färre än 1 av10000 patienter drabbas): Överkänslighetsreaktioner, t ex allergisk chock. Man bör då kontakta läkare omedelbart. Blodbrist, feber, gulsot.
Hudutslag med blåsor, hudavlossning.Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller behandlande läkare kontaktas och behandlingen avbrytas.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotek.

5. HUR ZINNAT SKA FÖRVARAS
Förvaras vid 2°C-8°C (i kylskåp). Suspensionen är hållbar 10 dagar i kylskåp.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på etiketten.Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration


-
Övriga innehållsämnen är aspartam, acesulfamkalium, xantangummi, sackaros 612 mg/ml smakämne (tuttifrutti), stearinsyra och povidon.

-
Den aktiva substansen är cefuroximaxetil motsvarande 25 mg cefuroxim per ml.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:
Brun glasflaska 100 ml.Innehavare av godkännande för försäljning:

GlaxoSmithKline AB
Box 516
169 29 Solna
E-post: info.produkt@gsk.comYtterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos inehavaren av godkännandet för försäljning:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar