Leta i den här bloggen

Zofran munlöslig Frystorkad tablett 8 mg

Vad innehåller läkemedlet?
1 frystorkad tablett innehåller:

Verksamt ämne: ondansetron 4mg respektive 8 mg.

Hjälpämnen: gelatin, mannitol, aspartam, jordgubbsessens samt metylparaben, natriumsalt och propylparaben, natriumsalt (konserveringmedel E219 och E217).

Tillverkare
GlaxoSmithKline-koncernenImportör:

Omnia Läkemedel AB,

Järnvägsgatan 11, 252 24 HelsingborgOmpackare:

Orifice Medical AB, Ystad

1.


Hur verkar läkemedlet?
Zofran munlöslig verkar genom att hindra de signaler i kroppen som framkallar illamående och kräkningar.

Vad används läkemedlet för?
Vuxna

Zofran munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.Barn

Zofran munlöslig ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.

Ondansetron som finns i Zofran munlöslig kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2.
När ska läkemedlet inte användas?
Vid överkänslighet mot ondansetron eller något hjälpämne i Zofran munlöslig.

Att tänka på innan och när läkemedlet används
Tala om för din läkare om du har nedsatt leverfunktion, stopp eller hinder i tarmen (tarmobstruktion), har problem med hjärtat och vilka eventuella läkemedel du tar för att behandla dessa, får problem med andningen eller om du är överkänslig mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar.Erfarenhet beträffande behandling av äldre är begränsad.Detta läkemedel innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med

fenylketonuri.Detta läkemedel innehåller metylparaben, natriumsalt (E219) och propylparaben, natriumsalt (E217) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Graviditet
Zofran munlöslig rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten inte fastställts. Rådgör därför med läkare före användning av Zofran munlöslig under graviditet.

Amning
Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zofran munlöslig under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Trafikvarning
Vissa biverkningar (synpåverkan och känsla av yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Effekten av behandlingen kan påverkas om Zofran munlöslig och andra läkemedel tas

samtidigt. Detta gäller särskilt vissa läkemedel mot epilepsi, smärta och tuberkulos (fenytoin, karbamazepin, tramadol och rifampicin).Samtidig användning av Zofran munlöslig och läkemedel som kan ge EKG-förändringar kan leda till ytterligare EKG-förändringar.Samtidig användning av Zofran munlöslig och läkemedel som kan ge hjärtproblem (t ex antracykliner) kan öka risken för rytmrubbningar.Rådgör därför med din läkare om du använder andra läkemedel innan behandlingen med Zofran munlöslig påbörjas.


3. Hur skall du använda läkemedlet?


Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.Du ska vara torr om händerna när du tar i tabletten. När tabletten placeras på tungan upplöses den och kan sväljas utan vatten.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Symtom vid överdosering: Tänkbart är dimsyn, dubbelseende, yrsel, huvudvärk, trötthet, snabb eller långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, svår förstoppning, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, rastlöshet, överaktivitet, hallucinationer, kramper.

4. Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Liksom alla läkemedel kan Zofran munlöslig orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter): HuvudvärkVanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Värmekänsla, flush och förstoppning. Lokala reaktioner på injektionsstället vid injektionsbehandling.Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Rörelsestörningar, ofrivilliga muskelryckningar, smärtsamma rörelser. Blickkramp när ögonen tvingas i en bestämd riktning, detta kan ge yrselliknande upplevelse. Krampanfall, oregelbunden hjärtrytm, lågt blodtryck, långsam hjärtverksamhet, bröstsmärta, hicka. Förhöjda levervärden har observerats.Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner.Övergående synförändringar t.ex. dimsyn (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling). Yrsel.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 patienter) Övergående blindhet, oftast övergående inom 20 minuter (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling).

5. Hur skall läkemedlet förvaras?
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras vid högst 30 °C i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med mediciner som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar