Leta i den här bloggen

Zofran Oral lösning 0,8 mg/ml

Vad innehåller läkemedlet?
1 tablett innehåller
Verksamt ämne: ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande ondansetron 4 mg respektive 8 mg.
Hjälpämnen: vattenfri laktos, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad majsstärkelse, hypromellos, järnoxid (färgämne E172) och titandioxid (färgämne E171).1 ml oral lösning innehåller
Verksamt ämne: ondansetronhydrokloriddihydrat motsvarande ondansetron 0,8 mg.
Hjälpämnen: vattenfri citronsyra, natriumcitratdihydrat, sorbitol, jordgubbsessens, natriumbensoat (konserveringsmedel E211), renat vatten.

Hur verkar läkemedlet?
Zofran verkar genom att hindra de signaler i kroppen som framkallar illamående och kräkningar.

Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Vad används läkemedlet för?
Vuxna

Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling, strålbehandling eller operation.

Barn

Zofran ges förebyggande samt som behandling vid illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling till barn som är 6 månader och äldre samt i samband med operation till barn som är 1 månad och äldre.

Ondansetron som finns i Zofran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

När ska läkemedlet inte användas?
Vid överkänslighet mot ondansetron eller något hjälpämne i Zofran.

Att tänka på innan och när läkemedlet användsTala om för din läkare om du har nedsatt leverfunktion, stopp eller hinder i tarmen (tarmobstruktion), har problem med hjärtat och vilka eventuella läkemedel du tar för att behandla dessa, får problem med andningen eller om du är överkänslig mot andra läkemedel mot illamående och kräkningar.

Erfarenhet beträffande behandling av äldre är begränsad.Zofran, filmdragerad tablett innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.Zofran 0,8 mg/ml oral lösning innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin

Graviditet
Zofran rekommenderas inte under graviditet eftersom säkerheten inte fastställts. Rådgör därför med läkare före användning av Zofran under graviditet.

Amning
Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zofran under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Trafikvarning
Vissa biverkningar (synpåverkan och känsla av yrsel) kan uppträda som påverkar bilkörning eller användning av maskiner.
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Effekten av behandlingen kan påverkas om Zofran och andra läkemedel tas samtidigt. Detta gäller särskilt vissa läkemedel mot epilepsi, smärta och tuberkulos (fenytoin, karbamazepin, tramadol och rifampicin).Samtidig användning av Zofran och läkemedel som kan ge EKG-förändringar kan leda till ytterligare EKG-förändringar.Samtidig användning av Zofran och läkemedel som kan ge hjärtproblem (t ex antracykliner) kan öka risken för rytmrubbningar.Rådgör därför med din läkare om du använder andra läkemedel innan behandlingen med Zofran påbörjas.

Hur ska du använda läkemedlet?
Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

Vad ska man göra om man tagit för stor dos?
Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid överdosering: Tänkbart är dimsyn, dubbelseende, yrsel, huvudvärk, trötthet, snabb eller långsam hjärtrytm, lågt blodtryck, svår förstoppning, ofrivilliga muskelkramper, muskelryckningar, rastlöshet, överaktivitet, hallucinationer, kramper.

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Liksom alla läkemedel kan Zofran orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter): Huvudvärk.
Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Värmekänsla, flush och förstoppning. Lokala reaktioner på injektionsstället vid injektionsbehandling.
Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): Rörelsestörningar, ofrivilliga muskelryckningar, smärtsamma rörelser. Blickkramp när ögonen tvingas i en bestämd riktning, detta kan ge yrselliknande upplevelse. Krampanfall, oregelbunden hjärtrytm, lågt blodtryck, långsam hjärtverksamhet, bröstsmärta, hicka. Förhöjda levervärden har observerats.
Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Överkänslighetsreaktioner. Övergående synförändringar t.ex. dimsyn (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling). Yrsel.
Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 patienter): Övergående blindhet, oftast övergående inom 20 minuter (förekommer huvudsakligen vid injektionsbehandling).

Hur ska läkemedlet förvaras?
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Oral lösning förvaras vid högst 30°C.
Förvara flaskan stående.
Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar