Leta i den här bloggen

Zolpidem Actavis Filmdragerad tablett 5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Zolpidem Actavis och vad används det för?
2. Innan du använder Zolpidem Actavis
3. Hur du använder Zolpidem Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Zolpidem Actavis


Zolpidem Actavis 5 mg och 10 mg tabletter


Det aktiva innehållsämnet är zolpidemtartrat 5 mg respektive 10 mg.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, hypromellos, magnesiumstearat, titandioxid (färgämne E171) och makrogol 400.

Innehavare av godkännande för försäljning
Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

1. VAD ÄR ZOLPIDEM ACTAVIS OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


Zolpidem Actavis är ett snabbverkande sömnmedel som används vid korttidsbehandling av sömnlöshet.

Zolpidem Actavis används endast om sömnlösheten är svår, har omfattande inverkan på vardagslivet eller om den vållar stort obehag.2. INNAN DU ANVÄNDER ZOLPIDEM ACTAVIS
Använd inte Zolpidem Actavis:
om du är överkänslig (allergisk) mot zolpidemtartrat eller något av övriga innehållsämnen i Zolpidem Actavis.

om du har allvarligt nedsatt leverfunktion.

om du har allvarliga andningsbesvär.

om du har tunga snarkningar med tillfälliga andningsuppehåll när du sover (sömnapné).

om du har muskelsjukdomen myastenia gravis.

Barn och ungdomar under 18 år ska inte använda Zolpidem Actavis.

Var särskilt försiktig med Zolpidem Actavis:
Tala med din läkare:

om du har nedsatt njurfunktion.

om du lider av någon psykisk sjukdom.

om du lider av depression.

om du missbrukar eller har missbrukat alkohol, droger eller läkemedel.Zolpidem kan vara muskelavslappnande och det finns därför risk för att särskilt äldre patienter ramlar och drabbas av höftfrakturer om de går upp på natten.Behandling med Zolpidem Actavis bör vara kortvarig. Kontakta din läkare om dina sömnbesvär består efter en behandlingstid på 7-14 dagar. Sömnbesvären kan då ha andra orsaker.Efter upprepad användning av Zolpidem Actavis under några veckor kan effekten till viss del minska.Användning av Zolpidem Actavis kan leda till fysiskt och psykiskt beroende av läkemedlet. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstid. Risken är också högre hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller läkemedel. Vid beroende kan plötsligt avbrytande av behandlingen leda till abstinenssymptom som t ex huvudvärk, muskelsmärtor, extrem ångest och oro, rastlöshet, förvirring, irritation och sömnsvårigheter.

Användning av Zolpidem Actavis med mat och dryck
Du bör inte inta alkohol i samband med användning av Zolpidem Actavis eftersom läkemedlets lugnande effekt kan förstärkas.

Graviditet
Erfarenheter från användning under graviditet är begränsade. Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

Tala även med din läkare om du blir eller planerar att bli gravid.

Amning
Små mängder av zolpidem passerar över i modersmjölk men man vet inte om det påverkar barnet. Zolpidem Actavis bör därför inte användas vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner:
Vid behandling med Zolpidem Actavis kan reaktions- och koncentrationsförmågan försämras. Även otillräcklig sömn kan försämra förmågan. Detta bör du tänka på då skärpt uppmärksamhet krävs t ex vid bilkörning och hantering av maskiner.

Användning av andra läkemedel:
Effekten av Zolpidem Actavis kan påverka eller påverkas av andra mediciner. Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Detta gäller bl a andra läkemedel som påverkar hjärnan såsom läkemedel mot vissa psykiska sjukdomar, läkemedel mot depression, lugnande eller ångestdämpande läkemedel, narkosmedel, smärtstillande läkemedel, muskelavslappnande läkemedel, vissa antihistaminer (t ex allergibehandling som orsakar dåsighet), rifampicin (medel mot tuberkulos) samt läkemedel mot epilepsi.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOLPIDEM ACTAVIS


Använd alltid Zolpidem Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.Vanlig dos för vuxna är 10 mg.Äldre eller personer med nedsatt leverfunktion eller nedsatt allmäntillstånd ges vanligen 5 mg.Tabletten ska intas med vätska omedelbart före sänggåendet. Dosen bör aldrig överskrida 10 mg.I allmänhet varierar behandlingstiden från några få dagar upp till två veckor. Behandlingen bör inte pågå längre än fyra veckor inkluderande nedtrappning av dosen.Försök se till att du har möjlighet till 7-8 timmars ostörd sömn efter att ha tagit tabletten.

Om du tar mera Zolpidem Actavis än vad du borde:
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Om du glömt att ta Zolpidem Actavis:
Om du fortfarande har möjlighet att sova 7-8 timmar kan du ta tabletten. Om tiden är kortare ska du hoppa över den glömda tabletten.

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

Effekter som kan uppträda när behandling med Zolpidem Actavis avslutas:
Vid plötsligt avslutande av behandling med sömnmedel kan din sömn under en kort period bli orolig igen. Abstinensproblem, t ex huvudvärk, muskelsmärtor, ångest, spänningar, rastlöshet, förvirring och irritabilitet kan uppstå. Därför är en stegvis avslutning av behandlingen att föredra.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Zolpidem Actavis ha biverkningar.Vanliga (fler än 1 patient av 100): dåsighet nästföljande dag, huvudvärk, yrsel, känslomässig avtrubbning, nedsatt reaktionsförmåga, förvirring, svindel, mag- och tarmbesvär (diarré, illamående, kräkningar), dubbelseende, hudreaktioner, minnesförlust (inträffar vanligtvis flera timmar efter medicinen har tagits. För att minska risken bör man försäkra sig om möjlighet till 7-8 timmars oavbruten sömn).Mindre vanliga (färre än 1 patient av 100): trötthet, muskelsvaghet, försämrad förmåga att samordna rörelser (ataxi).Sällsynta (färre än 1 patient av 1000): minskad sexualdrift, paradoxala oväntade reaktioner

(t ex rastlöshet, irritation, ilska, vanföreställningar, hallucinationer, psykoser och ökad sömnlöshet).Om biverkningar uppträder sker det vanligen i början av behandlingen och kan sen försvinna.Om du får besvär av biverkningar eller observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV ZOLPIDEM ACTAVIS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras i originalförpackningen.Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar