Leta i den här bloggen

Zolpidem Winthrop Filmdragerad tablett 10 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zolpidem Winthrop är och vad det används för
2. Innan du använder Zolpidem Winthrop
3. Hur du använder Zolpidem Winthrop
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zolpidem Winthrop ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZOLPIDEM WINTHROP ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zolpidem Winthrop är ett sömnmedel som endast ska användas som kortvarig behandling.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZOLPIDEM WINTHROP
Använd inte Zolpidem Winthrop
- om du är allergisk (överkänslig ) mot zolpidemtartrat eller mot något av övriga innehållsämnen i Zolpidem Winthrop

- om du har sömnapnésyndrom (tillfälliga andningsuppehåll när du sover)

- om du har allvarligt nedsatt leverfunktion

- om du lider av muskelsjukdomen myastenia gravis (svår muskelsvaghet)

- om du har allvarliga andningsbesvär

- Zolpidem Winthrop ska inte användas av barn

Var särskilt försiktig med Zolpidem Winthrop
- om du är äldre

- om du har nedsatt leverfunktion

- om du har kroniska andningsbesvär

- om du har eller har haft någon psykisk sjukdom

- om du missbrukar eller har missbrukat läkemedel eller alkohol

- Sömngång och liknande handlingar som att köra bil i sömnen, laga och äta mat, telefonera eller ha sex utan att komma ihåg det efteråt har rapporterats vid användning av zolpidem. Kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal om något av detta skulle inträffa.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Undvik alkohol när du tar Zolpidem Winthrop, eftersom detta kan förstärka läkemedlets lugnande effekt och påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.Försiktighet bör iakttas när Zolpidem Winthrop används med andra läkemedel inklusive:

• läkemedel som hämmar det centrala nervsystemet (t ex läkemedel mot psykos, lugnande medel, vissa läkemedel mot epilepsi)

• andra sömnmedel

• läkemedel som använts för att behandla ångest

• starka (narkotiska) smärtstillande läkemedel

• narkosmedel och vissa andra läkemedel med lugnande effektStarka smärtstillande läkemedel (narkotiska smärtstillande läkemedel) kan öka ångesten vilket kan öka beroendet av detta läkemedel.Läkemedel som hämmar vissa leverenzymer (t.ex. ketokonazol, som är ett medel mot svampinfektioner) kan öka effekten av Zolpidem Winthrop.Effekten av Zolpidem Winthrop minskar när den används tillsammans med rifampicin (används mot infektionssjukdomar).

Intag av Zolpidem Winthrop med mat och dryck
Du kan använda Zolpidem Winthrop med mat och dryck (förutom alkohol).

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Begränsad erfarenhet från användning under graviditet. Använd inte Zolpidem Winthrop under graviditet utan att din läkare har meddelat att du kan göra det. Kontakta din läkare om du planerar att bli gravid eller tror att du är gravid under behandlingen.Zolpidem Winthrop rekommenderas inte under amning då zolpidemtartrat passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner
Kör inte bil och använd inte maskiner eftersom Zolpidem Winthrop kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zolpidem Winthrop
Om du inte tål vissa sockerarter såsom laktos, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOLPIDEM WINTHROP


Använd alltid Zolpidem Winthrop enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Maximal dos är en tablett 10 mg omedelbart före sänggående. Personer som är äldre än 65 år och de som har milda till måttliga leverbesvär rekommenderas en dos på 5 mg (dvs. en halv tablett 10 mg). Om du har någon annan sjukdom kommer din läkare bedöma den mest passande dosen för dig.

Om du använt för stor mängd av Zolpidem Winthrop
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zolpidem Winthrop
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Om du glömde att ta Zolpidem Winthrop före sänggående, ta den medan du ligger i sängen men bara om du är säker på att du kommer få en hel natts sömn (7-8 timmar).

Om du slutar att använda Zolpidem Winthrop
Psykologiskt beroende kan förekomma. Då plötsligt avbrytande av behandlingen kan öka riskerna för utsättningsreaktioner (såsom huvudvärk, muskelvärk och humörförändringar) kan din läkare rekommendera dig att gradvis minska dosen.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zolpidem Winthrop orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats för Zolpidem Winthrop. Dessa effekter inträffar vanligtvis i början av behandlingen och försvinner under behandlingen.Vanliga biverkningar betyder att mellan 1 av 10 och 1 av 100 patienter kan påverkas.Mindre vanliga biverkningar betyder att mellan 1 av 100 och 1 av 1000 patienter kan påverkas.Vanliga:

• dåsighet

• yrsel

• huvudvärk

• förvärrad sömnlöshet

• minnessvårigheter

• mardrömmar

• upprördhet

• hallucinationer

• trötthet

• matsmältningsrubbningar (såsom diarré, illamående och magont)Mindre vanliga:

• förvirring

• irritation

• dubbelseendeAndra biverkningar som rapporterats med Zolpidem Winthrop:

• hudreaktioner

• sänkt medvetandegrad

• rastlöshet

• aggressivitet

• vanföreställningar

• psykoser

• ilska

• onormalt beteende

• sömngång och liknande handlingar

• förändringar i sexuallust och sexualdrift

• ostadighet

• muskelsvaghet

• tolerans (efter att Zolpidem Winthrop använts i några veckor kan den sömngivande effekten minska)

• beroende (behov av att fortsätta med Zolpidem Winthrop kombinerat med obehagliga symtom när man plötsligt slutar använda sömnmedlet)

• fallolyckor (speciellt hos äldre patienter och/eller när Zolpidem Winthrop inte används enligt rekommendationer från läkare eller apotekspersonal)

• förhöjda leverenzymnivåerSluta ta Zolpidem Winthrop och uppsök omedelbart läkare om du drabbas av symtom på angioödem som svullet ansikte, tunga eller svalg, vilket kan orsaka svårigheter att svälja eller andas.Om du får biverkningar som upplevs som obehagliga eller om du märker eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZOLPIDEM WINTHROP SKA FÖRVARAS
Inga särskilda förvaringsanvisningar.Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen (Utg.dat). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte Zolpidem Winthrop om du märker synliga försämringar.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är zolpidemtartrat.

- Övriga innehållsämnen är: Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat. Dragering: Titandioxid (E 171), makrogol 400, hypromellos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
10 mg filmdragerade tabletter med skåra

Förpackningsstorlekar (eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras):

•10 tabletter

•20 tabletter

•30 tabletter

•100 tabletter

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning:

Winthrop Médicaments, 1-13 Boulevard Romain Rolland, 75014 Paris, FrankrikeOmbud i Sverige:

sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 BrommaTillverkare:

Sanofi Winthrop Industrie

6 boulevard de l’Europe, 21800 Quetigny, Frankrike

tel +33 3 80 48 30 17

fax +33 3 80 46 36 17

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar