Leta i den här bloggen

Zomig® Nasal Nässpray, lösning 5 mg/dos

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Zomig Nasal måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZOMIG NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZOMIG NASAL
3. HUR DU TAR ZOMIG NASAL
4. Eventuella biverkningar
5. HUR ZOMIG NASAL SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller Zomig Nasal?
Den aktiva substansen är zolmitriptan. 1 endosbehållare Zomig Nasal innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.

Övriga innehållsämnen är: citronsyra, dinatriumfosfat och renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning
Innehavare av godkännande för försäljning: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje,

tel 08-553 260 00

Tillverkare
Tillverkare: AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire

SK10 2NA, Storbritannien

1. VAD ZOMIG NASAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zomig Nasal innehåller zolmitriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner.Zomig Nasal används för behandling av huvudvärken under en migränattack.Migränsymtom orsakas troligen av en vidgning av blodkärlen i huvudet. Zomig Nasal anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken och andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud försvinner.Zomig Nasal hjälper bara när en migränattack har börjat. Zomig Nasal kan inte förhindra en attack.Zomig Nasal är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.


2. INNAN DU TAR ZOMIG NASAL


Zomig Nasal ska bara användas av dig som vet att du har migrän.Du har förmodligen migrän om du har återkommande huvudvärk som:

•Har pulserande karaktär och är ensidig

•Har måttlig till kraftig intensitet och håller i sig i 4-72 timmar

•Försämras vid normal fysisk aktivitet (t.ex. promenader eller gå i trappor)

•Påverkar din koncentrationsförmåga och försämrar dina dagliga aktiviteterMigrän kan vara förenad med andra symtom som till exempel:

•Illamående, ljus- och ljudkänslighet

•Aurasymtom, till exempel synfältsbortfall, sicksackmönster eller blixtar i synfältet, och mera sällan domningar eller talsvårigheter.Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker eller behöver mer information.Ta inte Zomig Nasal om:

•Du är allergisk (överkänslig) mot zolmitriptan eller något av övriga innehållsämnen i Zomig Nasal (se avsnitt 6: Övriga upplysningar).

•Du har högt blodtryck.

•Du har eller har haft hjärtproblem, till exempel hjärtattack eller kärlkramp (bröstsmärta framkallad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta vid vila) eller hjärtrelaterade symtom såsom andfåddhet eller tryck över bröstet.

•Du har haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga stroke-liknande symtom (TIA, övergående cirkulationsstörning i hjärnan).

•Du har allvarlig njursjukdom.

•Du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (innehållande till exempel ergotamin eller substanser som liknar ergotamin, såsom dihydroergotamin och metysergid) eller annat migränläkemedel tillhörande gruppen triptaner. Läs avsnittet ”Användning av andra läkemedel” för vidare information.Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Var särskilt försiktig med Zomig Nasal:
Tala med läkare innan du använder Zomig Nasal om:

•Du tillhör riskgruppen för att få ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i kranskärlen). Risken är högre om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom.

•Du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (ett slags rubbning av hjärtrytmen).

•Du har eller har haft leverproblem.

•Du har huvudvärk som inte liknar din vanliga migränhuvudvärk.

•Du tar något annat läkemedel mot depression (se ”Användning av andra läkemedel” senare i detta avsnitt).Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen om du tar Zomig Nasal.Zomig Nasal rekommenderas inte till personer under 18 år eller över 65 år.Liksom andra läkemedel mot migrän kan överförbrukning av Zomig Nasal orsaka daglig huvudvärk eller förvärrad huvudvärk vid migrän. Rådgör med läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Zomig Nasal för att komma till rätta med problemet.

Användning av Zomig Nasal med mat och dryck
Du kan ta Zomig Nasal med eller utan mat. Det påverkar inte sättet Zomig Nasal verkar på.

Graviditet och amning
•Det är inte känt om användning av Zomig Nasal under graviditeten är skadligt. Tala därför med din läkare före användning av Zomig Nasal om du är gravid eller försöker bli gravid.

•Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du tagit Zomig Nasal.

Körförmåga och användning av maskiner:
•Vid en migränattack kan reaktionsförmågan tillfälligt försämras, vilket du bör tänka på när du kör bil eller använder maskiner.

•Zomig Nasal påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör dock vänta och se hur Zomig Nasal påverkar dig, innan du provar någon av dessa aktiviteter.Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.Zomig Nasal ska inte användas tillsammans med andra läkemedel mot migrän så som:

•Om du tar andra läkemedel än Zomig Nasal tillhörande gruppen triptaner bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Nasal.

•Efter att du har tagit Zomig Nasal bör det gå minst 24 timmar innan du tar andra läkemedel än Zomig Nasal tillhörande gruppen triptaner.

•Läkemedel innehållande ergotamin eller substans som liknar ergotamin (såsom dihydroergotamin eller metysergid). Om du har tagit något sådant läkemedel, bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Nasal.

Efter du har tagit Zomig Nasal bör det gå minst 6 timmar innan du tar något läkemedel som innehåller ergotamin eller någon substans som liknar ergotamin.Rådgör med läkare innan du använder Zomig Nasal, om du samtidigt behandlas med något av följande läkemedel mot depression:

•Moklobemid eller fluvoxamin

•SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare)

•SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), till exempel venlafaxin, duloxetinRådgör med läkare innan du använder Zomig Nasal, om du samtidigt behandlas med något av följande läkemedel:

•Cimetidin (matsmältningsbesvär eller magsår)

•Kinolon-antibiotika, till exempel ciprofloxacinOm du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan risken för biverkningar öka.


3. HUR DU TAR ZOMIG NASAL


Zomig Nasal tillhandahålls i endosbehållare med nässpraymunstycke. Varje behållare innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan, vilket motsvarar 1 dos.Ta alltid Zomig Nasal enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Du kan ta Zomig Nasal så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg, men du kan även ta Zomig Nasal under ett pågående anfall.

•Vanlig dos är 1 spray (à 2,5 mg eller 5 mg) i ena näsborren. Det har ingen betydelse vilken näsborre som används.

•Dosen kan upprepas om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar. Högst 2 spraydoser får tas per dygn.Om du inte får tillfredsställande effekt av Zomig Nasal 2,5 mg/dos, kan en dos av Zomig Nasal 5 mg/dos vara effektiv vid kommande attacker.

Tala med läkare om nässprayen inte ger tillräcklig effekt mot migränen.Hur du tar Zomig Nasal

Läs denna bruksanvisning innan du använder Zomig Nasal.


A.
Skyddshylsan:

•Skyddshylsan skyddar munstycket

•Ta bort skyddshylsan innan du använder nässprayen.


B.
Munstycket:

•Munstycket är den del som du ska föra in i näsan.

•Läkemedlet sprutas ut från ett litet hål högst upp på munstycket.


C.
Fingergreppet:

•Här ska du hålla när du använder nässprayen.

D.
Kolven:

•Det är denna del som du ska trycka på när du har fört in munstycket i näsan.

•Nässprayen innehåller endast 1 dos och fungerar bara 1 gång.
Tryck inte på kolven förrän du har fört in munstycket i näsborren. När du trycker på kolven sprutas läkemedlet ut.


1.
•Snyt ur näsan försiktigt före användning.

•Ta bort skyddshylsan.

1


2.
•Håll nässprayen varsamt som på bild 2. Tryck inte på kolven än!


2


3.
•Blockera en näsborre genom att trycka ett finger mot sidan av näsan som på bild 3.

•För in munstycket i den andra näsborren så långt som det känns behagligt.

•Böj huvudet lätt bakåt och stäng munnen såsom på bild 3.

•Andas in försiktigt genom näsan och tryck samtidigt hårt på kolven med tummen. Kolven kan vara lite trög och ett klick kan höras.

•Håll kvar huvudet lätt tillbakalutat och ta bort munstycket från näsborren.

•Andas försiktigt genom munnen 5-10 sekunder. Du kan känna vätska i näsan. Det betyder inte att dosen har gått förlorad eller att sprayningen har misslyckats. Det är normalt och känslan är övergående.
3Om du har tagit för stor mängd av Zomig Nasal
Om du fått i dig för stor mängd Zomig Nasal eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zomig Nasal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa av symtomen som beskrivs nedan kan utgöra en del av själva migränattacken.Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

•SmakstörningVanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

•Onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar i fingrar och tår eller ökad känslighet för beröring

•Trötthet, yrsel eller värmekänsla

•Huvudvärk

•Hjärtklappning

•Näsblod, obehagskänsla i näsan

•Illamående, kräkningar

•Magsmärta

•Muntorrhet

•Muskelsvaghet eller muskelvärk

•Kraftlöshet

•Tyngdkänsla, åtstramande känsla, smärta eller tryck i svalg, hals, armar och ben eller bröstkorgMindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

•Ökad puls

•Lätt blodtrycksförhöjning

•Ökad urinmängd, tätare urinträngningarSällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

•Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, däribland urtikaria (nässelutslag), svullnande ansikte, läppar, mun, tunga och svalg. Om du tror att du har drabbats av en allergisk reaktion ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

•Kärlkramp (smärta i bröstet, ofta framkallad av ansträngning), hjärtattack eller kramp i hjärtats blodkärl. Om du känner av bröstsmärtor eller andfåddhet efter du har tagit Zomig Nasal ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen.

•Kramp i tarmens blodkärl, som kan orsaka skador på tarmen. Du kan känna av magsmärtor eller få blodig diarré. Om detta händer ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZOMIG NASAL SKA FÖRVARAS
•Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

•Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

•Förvaras vid högst 25°C.

•Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Zomig Nasals utseende och förpackningsstorlekar

•Zomig Nasal 2,5 mg/dos respektive 5 mg/dos är en nässpray i endosbehållare.

•Zomig Nasal 2,5 mg/dos finns i förpackningar om 1, 2 eller 6 endosbehållare.

•Zomig Nasal 5 mg/dos finns i förpackningar om 1, 2, 6 eller 18 endosbehållare.

•Varje endosbehållare är en nässpray som är färdig att använda. Behållaren innehåller endast 1 dos.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Zomig kan även finnas tillgänglig som tablett 2,5 mg respektive 5 mg, samt som munsönderfallande tablett 2,5 mg respektive 5 mg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar