Leta i den här bloggen

Zomig® Rapimelt Munsönderfallande tablett 2,5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Zomig Rapimelt måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZOMIG RAPIMELT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZOMIG RAPIMELT
3. HUR DU TAR ZOMIG RAPIMELT
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZOMIG RAPIMELT SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZOMIG RAPIMELT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zomig Rapimelt innehåller zolmitriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner.Zomig Rapimelt används för behandling av huvudvärken under en migränattack.Migränsymtom orsakas troligen av en vidgning av blodkärlen i huvudet. Zomig Rapimelt anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken och andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud försvinner.


Zomig Rapimelt hjälper bara när en migränattack har börjat. Zomig Rapimelt kan inte förhindra en attack.Zomig Rapimelt är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.


2. INNAN DU TAR ZOMIG RAPIMELT
Använd inte Zomig Rapimelt
Zomig Rapimelt ska bara användas av dig som vet att du har migrän.Du har förmodligen migrän om du har återkommande huvudvärk som:

•Har pulserande karaktär och är ensidig

•Har måttlig till kraftig intensitet och håller i sig i 4-72 timmar

•Försämras vid normal fysisk aktivitet (t.ex. promenader eller gå i trappor)

•Påverkar din koncentrationsförmåga och försämrar dina dagliga aktiviteterMigrän kan vara förenad med andra symtom som till exempel:

•Illamående, ljus- och ljudkänslighet

•Aurasymtom, till exempel synfältsbortfall, sicksackmönster eller blixtar i synfältet, och mera sällan domningar eller talsvårigheter

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker eller behöver mer informationTa inte Zomig Rapimelt om

•Du är allergisk (överkänslig) mot zolmitriptan eller något av övriga innehållsämnen i Zomig Rapimelt (se avsnitt 6: Övriga upplysningar)

•Du har högt blodtryck

•Du har eller har haft hjärtproblem, till exempel hjärtattack eller kärlkramp (bröstsmärta framkallad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta vid vila) eller hjärtrelaterade symtom såsom andfåddhet eller tryck över bröstet

•Du har haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga stroke-liknande symtom (TIA, övergående cirkulationsstörning i hjärnan)

•Du har allvarlig njursjukdom

•Du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (innehållande till exempel ergotamin eller substanser som liknar ergotamin, såsom dihydroergotamin och metysergid) eller annat migränläkemedel tillhörande gruppen triptaner. Läs avsnittet ”Användning av andra läkemedel” för vidare information

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Var särskilt försiktig med Zomig Rapimelt
Tala med läkare innan du använder Zomig Rapimelt om:

•Du tillhör riskgruppen för att få ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i kranskärlen) Risken är högre om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom

•Du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (ett slags rubbning av hjärtrytmen)

•Du har eller har haft leverproblem

•Du har huvudvärk som inte liknar din vanliga migränhuvudvärk

•Du tar något annat läkemedel mot depression (se ”Användning av andra läkemedel” senare i detta avsnitt)

Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen om du tar Zomig Rapimelt.Zomig Rapimelt rekommenderas inte till personer under 18 år eller över 65 år.Liksom andra läkemedel mot migrän kan överförbrukning av Zomig Rapimelt orsaka daglig huvudvärk eller förvärrad huvudvärk vid migrän. Rådgör med läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Zomig Rapimelt för att komma till rätta med problemet.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.Zomig Rapimelt ska inte användas tillsammans med andra läkemedel mot migrän såsom:

•Om du tar andra läkemedel än Zomig Rapimelt tillhörande gruppen triptaner bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Rapimelt.

•Efter att du har tagit Zomig Rapimelt bör det gå minst 24 timmar innan du tar andra läkemedel än Zomig Rapimelt tillhörande grupen triptaner.

•Läkemedel innehållande ergotamin eller substans som liknar ergotamin (såsom dihydroergotamin eller metysergid). Om du har tagit något sådant läkemedel, bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Rapimelt

Efter att du har tagit Zomig Rapimelt bör det gå minst 6 timmar innan du tar något läkemedel som innehåller ergotamin eller någon substans som liknar ergotamin.Rådgör med läkare innan du använder Zomig Rapimelt, om du samtidigt behandlas med något av följande läkemedel mot depression:

•Moklobemid eller fluvoxamin

•SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare)

•SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), till exempel venlafaxin, duloxetinRådgör med läkare innan du använder Zomig Rapimelt, om du samtidigt behandlas med något av följande läkemedel:

•Cimetidin (matsmältningsbesvär eller magsår)

•Kinolon-antibiotika, till exempel ciprofloxacinOm du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan risken för biverkningar öka.Användning av Zomig Rapimelt med mat och dryck
Du kan ta Zomig Rapimelt med eller utan mat. Det påverkar inte sättet Zomig Rapimelt verkar på.

Graviditet och amning
•Det är inte känt om användning av Zomig Rapimelt under graviditeten är skadligt. Tala därför med din läkare före användning av Zomig Rapimelt om du är gravid eller försöker bli gravid

•Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du tagit Zomig Rapimelt

Körförmåga och användning av maskiner
•Vid en migränattack kan reaktionsförmågan tillfälligt försämras, vilket du bör tänka på när du kör bil eller använder maskiner

•Zomig Rapimelt påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör dock vänta och se hur Zomig Rapimelt påverkar dig, innan du provar någon av dessa aktiviteter

Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zomig Rapimelt
Zomig Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. HUR DU TAR ZOMIG RAPIMELT


Ta alltid Zomig Rapimelt enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du kan ta Zomig Rapimelt så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg, men du kan även ta Zomig Rapimelt under ett pågående anfall.

•Vanlig dos är 1 tablett (à 2,5 mg eller 5 mg).

•Dra av folien från blisterförpackningen så som visas på folien. Tabletten ska inte tryckas genom folien

•Lägg tabletten på tungan, där den får sönderfalla, och sväljs med saliven. Du behöver inte ta tabletten tillsammans med vätska

•Du kan ta ytterligare 1 tablett om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar

•Du får ta högst 10 mg zolmitriptan under ett dygn.Om du inte får tillfredsställande effekt av Zomig Rapimelt 2,5 mg, kan en dos av Zomig Rapimelt 5 mg vara effektiv vid kommande attacker.Tala med läkare om tabletterna inte ger tillräcklig effekt mot migränen.

Om du har tagit för stor mängd av Zomig Rapimelt
Om du fått i dig för stor mängd Zomig Rapimelt eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zomig Rapimelt orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa av symtomen som beskrivs nedan kan utgöra en del av själva migränattacken.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

•Onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar i fingrar och tår eller ökad känslighet för beröring

•Trötthet, yrsel eller värmekänsla

•Huvudvärk

•Hjärtklappning

•Illamående, kräkningar

•Magsmärta

•Muntorrhet

•Muskelsvaghet eller muskelvärk

•Kraftlöshet

•Tyngdkänsla, åtstramande känsla, smärta eller tryck i svalg, hals, armar och ben eller bröstkorg

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):•Ökad puls

•Lätt blodtrycksförhöjning

•Ökad urinmängd, tätare urinträngningarSällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, däribland urtikaria (nässelutslag), svullnande ansikte, läppar, mun, tunga och svalg. Om du tror att du har drabbats av en allergisk reaktion ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkareMycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

•Kärlkramp (smärta i bröstet, ofta framkallad av ansträngning), hjärtattack eller kramp i hjärtats blodkärl. Om du känner av bröstsmärtor eller andfåddhet efter du har tagit Zomig Rapimelt ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen

•Kramp i tarmens blodkärl, som kan orsaka skador på tarmen. Du kan känna av magsmärtor eller få blodig diarré. Om detta händer ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZOMIG RAPIMELT SKA FÖRVARAS
•Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

•Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

•Förvaras vid högst 30°C.

•Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är zolmitriptan. Zomig Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.

Övriga innehållsämnen är: aspartam (E 951), vattenfri citronsyra, kolloidal kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, apelsinarom samt natriumvätekarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
•Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 2,5 mg är vit, plan, rund och präglad med ”Z” på ena sidan.

•Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 5 mg är vit, plan, rund och präglad med ”Z 5” på ena sidan.

•Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 2,5 respektive 5 mg tillhandahålls i blisterförpackningar (folie av aluminiumlaminat) om 2, 6 eller 12 (2 x 6) tabletter med eller utan förvaringsetui.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Innehavare av godkännande för försäljning: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje,

tel 08-553 260 00Tillverkare: AstraZeneca UK Ltd, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire

SK10 2NA, StorbritannienZomig Rapimelts förpackningsstorlekar

Förvaringsetuiet är ett hårt plastfodral i vilket du kan förvara dina tabletter på ett behändigt sätt. Om du använder förvaringsetuiet ska du ändå behålla ytterkartongen och denna bipacksedel, eftersom du kan behöva läsa informationen igen.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.Zomig kan även finnas tillgänglig som nässpray 2,5 mg/dos respektive 5 mg/dos, samt som filmdragerad tablett 2,5 mg respektive 5 mg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar