Leta i den här bloggen

Zomigoro Rapimelt Munsönderfallande tablett 2,5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ZOMIGORO RAPILMELT är och vad det används för
2. Innan du använder ZOMIGORO RAPILMELT
3. Hur du använder ZOMIGORO RAPILMELT
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ZOMIGORO RAPILMELT ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZOMIGORO RAPILMELT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zomigoro Rapimelt innehåller zolmitriptan, som tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner.Zomigoro Rapimelt används för behandling av huvudvärken under en migränattack.Migränsymtom orsakas troligen av en vidgning av blodkärlen i huvudet. Zomigoro Rapimelt anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken och andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud försvinner.Zomigoro Rapimelt hjälper bara när en migränattack har börjat. Zomigoro Rapimelt kan inte förhindra en attack.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZOMIGORO RAPILMELT
Ta inte Zomigori Rapilmelt om:
•Du är allergisk (överkänslig) mot zolmitriptan eller något av övriga innehållsämnen i Zomigoro Rapimelt

•(se avsnitt 6: Övriga upplysningar).

•Du har högt blodtryck.

•Du har eller har haft hjärtproblem, till exempel hjärtattack eller kärlkramp (bröstsmärta framkallad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta vid vila) eller hjärtrelaterade symtom såsom andfåddhet eller tryck över bröstet.

•Du har haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga stroke-liknande symtom (TIA, övergående cirkulationsstörning i hjärnan).

•Du har allvarlig njursjukdom.

•Du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (innehållande till exempel ergotamin eller substanser som liknar ergotamin, såsom dihydroergotamin och metysergid) eller annat migränläkemedel tillhörande gruppen triptaner. Läs avsnittet ”Användning av andra läkemedel” för vidare information.Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Var särskilt försiktig med Zomigoro Rapilmelt
Tala med läkare innan du använder Zomigoro Rapimelt om:•Du tillhör riskgruppen för att få ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i kranskärlen). Risken är högre om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom.

•Du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (ett slags rubbning av hjärtrytmen).

•Du har eller har haft leverproblem.

•Du har huvudvärk som inte liknar din vanliga migränhuvudvärk.

•Du tar något annat läkemedel mot depression (se ”Användning av andra läkemedel” senare i detta avsnitt).Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen om du tar Zomigoro Rapimelt.Zomigoro Rapimelt rekommenderas inte till personer under 18 år eller över 65 år.Liksom andra läkemedel mot migrän kan överförbrukning av Zomigoro Rapimelt orsaka daglig huvudvärk eller förvärrad huvudvärk vid migrän. Rådgör med läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Zomigoro Rapimelt för att komma till rätta med problemet.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.Tala speciellt om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:Läkemedel mot migrän

•Andra läkemedel än Zomigoro Rapimelt tillhörande gruppen triptaner.

•Om du har tagit läkemedel innehållande ergotamin eller substans som liknar ergotamin (såsom dihydroergotamin eller metysergid) bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomigoro Rapimelt.

•Efter du har tagit Zomigoro Rapimelt bör det gå minst 6 timmar innan du tar något läkemedel som innehåller ergotamin eller någon substans som liknar ergotamin.Läkemedel mot depression

•Moklobemid eller fluvoxamin

•SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare)

•SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), till exempel venlafaxin, duloxetinAndra läkemedel

•Cimetidin (matsmältningsbesvär eller magsår)

•Kinolon-antibiotika, till exempel ciprofloxacinOm du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan risken för biverkningar öka.

Användning av Zomigoro Rapilmelt med mat och dryck
Du kan ta Zomigoro Rapimelt med eller utan mat. Det påverkar inte sättet Zomigoro Rapimelt verkar på.

Graviditet och amning
•Det är inte känt om användning av Zomigoro Rapimelt under graviditeten är skadligt. Tala därför med din läkare före användning av Zomigoro Rapimelt om du är gravid eller försöker bli gravid.

•Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du tagit Zomigoro Rapimelt.

Körförmåga och användning av maskiner
•Vid en migränattack kan reaktionsförmågan tillfälligt försämras, vilket du bör tänka på när du kör bil eller använder maskiner.

•Zomigoro Rapimelt påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör dock vänta och se hur Zomigoro Rapimelt påverkar dig, innan du provar någon av dessa aktiviteter.Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Zomigoro Rapilmelt
Zomigoro Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOMIGORO RAPILMELT


Ta alltid Zomigoro Rapimelt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Du kan ta Zomigoro Rapimelt så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg, men du kan även ta Zomigoro Rapimelt under ett pågående anfall.•Vanlig dos är 1 tablett (à 2,5 mg eller 5 mg).

•Dra av folien från blisterförpackningen så som visas på folien. Tabletten ska inte tryckas genom folien.

•Lägg tabletten på tungan, där den får sönderfalla, och sväljs med saliven. Du behöver inte ta tabletten tillsammans med vätska.

•Du kan ta ytterligare 1 tablett om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar

Tala med läkare om tabletterna inte ger tillräcklig effekt mot migränen. Läkaren kan välja att höja dosen till 5 mg eller byta behandling.Den ordinerade dosen ska inte överskridas.

•Högst 2 doser får tas per dygn. Om du ordinerats tabletten på 2,5 mg är den maximala dygnsdosen 5 mg. Om du har ordinerats tabletten på 5 mg är den maximala dygnsdosen 10 mg.

Om du har tagit för stor mängd Zomigoro Rapilmelt
Om du fått i dig för stor mängd Zomigoro Rapimelt eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zomigoro Rapimelt orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa av symtomen som beskrivs nedan kan utgöra en del av själva migränattacken.Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

•Onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar i fingrar och tår eller ökad känslighet för beröring

•Trötthet, yrsel eller värmekänsla

•Huvudvärk

•Hjärtklappning

•Illamående, kräkningar

•Magsmärta

•Muntorrhet

•Muskelsvaghet eller muskelvärk

•Kraftlöshet

•Tyngdkänsla, åtstramande känsla, smärta eller tryck i svalg, hals, armar och ben eller bröstkorgMindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

•Ökad puls

•Lätt blodtrycksförhöjning

•Ökad urinmängd, tätare urinträngningarSällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

•Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, däribland urtikaria (nässelutslag), svullnande ansikte, läppar, mun, tunga och svalg. Om du tror att du har drabbats av en allergisk reaktion ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare.Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

•Kärlkramp (smärta i bröstet, ofta framkallad av ansträngning), hjärtattack eller kramp i hjärtats blodkärl. Om du känner av bröstsmärtor eller andfåddhet efter du har tagit Zomigoro Rapimelt ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen.

•Kramp i tarmens blodkärl, som kan orsaka skador på tarmen. Du kan känna av magsmärtor eller få blodig diarré. Om detta händer ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZOMIGORO RAPILMELT SKA FÖRVARAS
•Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

•Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

•Förvaras vid högst 30° C.

•Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är zolmitriptan. Zomigoro Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller 2,5 mg zolmitriptan.Övriga innehållsämnen är: aspartam (E 951), vattenfri citronsyra, kolloidal kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, apelsinarom samt natriumvätekarbonat.

Zomogoro Rapilmelts utseende
Zomigoro Rapimelt munsönderfallande tablett 2,5 mg är vit, plan, rund och präglad med ”Z” på ena sidan.

Förvaringsetuiet är ett hårt plastfodral i vilket du kan förvara dina tabletter på ett behändigt sätt. Om du använder förvaringsetuiet ska du ändå behålla ytterkartongen och denna bipacksedel, eftersom du kan behöva läsa informationen igen.

Importör/Information lämnas av:
Cross Pharma AB

Blasieholmsgatan 2

111 48 Stockholm

Tel: 08-440 39 10

Fax: 08-440 39 19

E-mail: info@crosspharma.se

Tillverkare/Ompackare:
Tillverkare:

AstraZeneca-koncernenOmpackare:

Prodlekpol Sp. z o.o., Warszawa, Polen eller

Kronans Droghandel AB, Mölnlycke

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar