Leta i den här bloggen

Zonegran Kapsel, hård 100 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
•Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

•Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

•Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zonegran är och vad det används för
2. Innan du använder Zonegran
3. Hur du använder Zonegran
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zonegran ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZONEGRAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zonegran innehåller zonisamid som är ett antiepileptikum.Zonegran används vid behandling av vuxna patienter som redan tar andra antiepileptiska läkemedel men som fortfarande har epilepsianfall som påverkar en del av hjärnan (partiellt anfall) med eller utan efterföljande anfall som påverkar hela hjärnan (sekundär generalisering).


2. INNAN DU ANVÄNDER ZONEGRAN
Använd inte Zonegran
•om du är allergisk (överkänslig) mot zonisamid eller mot något av övriga innehållsämnen i Zonegran (se förteckning över innehållsämnen i avsnitt 6 Övriga upplysningar).

Var särskilt försiktig med Zonegran
om du:

•är yngre än 18 år eftersom Zonegran inte rekommenderas för den åldersgruppen.

•är gravid, planerar graviditet, tror att du kan vara gravid eller ammar.

•Zonegran får användas av kvinnor som är gravida eller ammar endast efter att de har rådfrågat en specialist. Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiv preventivmetod medan de tar Zonegran och i en månad efter att de har slutat ta Zonegran.

•är äldre, eftersom dosen Zonegran du tar kanske måste justeras, och det kan vara mer sannolikt att du får en allergisk reaktion eller allvarligt hudutslag när du tar Zonegran (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

•har leverproblem, eftersom dosen Zonegran du tar kanske måste justeras.

•har njurproblem, eftersom dosen Zonegran du tar kanske måste justeras.

•tidigare har haft njursten eftersom du då löper större risk att få fler njurstenar. Minska risken för njursten genom att dricka tillräckligt med vatten.

•bor eller semestrar på en plats där vädret är varmt. Zonegran kan orsaka att du svettas mindre, vilket kan leda till att din kroppstemperatur stiger. Minska risken genom att dricka tillräckligt med vatten och hålla dig sval.

•väger under 40 kg eller har gått ned i vikt mycket. Tala om detta för läkaren, eftersom din vikt kan minska ytterligare när du tar Zonegran. Eventuellt måste vikten följas under behandlingen.

Tala med din läkare innan du börjar ta Zonegran, om något av ovanstående gäller dig.Zonegran tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga, allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig utgång.Kontakta genast din läkare:

•om det är svårt för dig att andas, om ditt ansikte, läppar eller tunga är svullna eller om du får svåra hudutslag, eftersom dessa symtom kan tyda på allvarlig, allergisk reaktion.

•om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi, som t ex Zonegran, har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord.

•om du har muskelvärk eller känner dig svag, eftersom sådana symtom kan vara tecken på onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem.

•om du plötsligt får värk i ryggen eller magen, har ont när du kissar eller lägger märke till blod i urinen, eftersom dessa symtom kan vara tecken på njursten.Kontakta din läkare snarast möjligt om du:

•får oförklarliga hudutslag eftersom dessa kan utvecklas till allvarligare utslag eller hudfjällning.

•känner dig ovanligt trött eller febrig, har ont i halsen, svullna körtlar eller har märkt att du lätt får blåmärken, eftersom dessa symtom kan betyda att du har en blodrubbning.

•får huvudvärk, blir dåsig, andfådd eller förlorar aptiten eftersom detta kan vara ett tecken på att du har för låg bikarbonathalt i blodet som eventuellt måste kontrolleras eller behandlas av läkare.

Läkaren kan bestämma att du bör sluta använda Zonegran.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Effekten av zonisamid kan minskas av andra läkemedel som du tar. Detta kan innebära att din dos av Zonegran måste ändras.

Intag av Zonegran med mat och dryck
Du kan ta Zonegran med eller utan föda.

Graviditet och amning
Om du är kvinna i fertil ålder måste du använda effektiv preventivmetod under behandling med Zonegran och i en månad efter avslutad behandling med Zonegran.

Tala genast om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid. Du får ta Zonegran medan du är gravid endast om din läkare säger att du kan. Forskning har visat en ökad risk för medfödda missbildningar hos barn till kvinnor som behandlas med läkemedel mot epilepsi.Du får inte amma medan du tar Zonegran och under den första månaden efter att du har slutat att ta Zonegran.

Körförmåga och användning av maskiner
Zonegran kan påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga och kan göra att du känner dig sömnig, särskilt i början av behandlingen och när din dos har ökats. Var särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner, om Zonegran påverkar dig på detta sätt.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zonegran
Zonegran 100 mg hårda kapslar innehåller ett gult färgämne som kallas para-orange (E110). Detta färgämne kan ge upphov till allergiska reaktioner (se avsnitt 6 Övriga upplysningar).


3. HUR DU ANVÄNDER ZONEGRAN


Ta alltid Zonegran enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.•Zonegran kapslar måste sväljas hela med vatten.

•Tugga inte kapslarna.

•Zonegran ska tas en eller två gånger om dagen enligt läkarens ordination.

•Om du tar kapslar två gånger om dagen ska du ta halva dagsdosen på morgonen och halva dagsdosen på kvällen.Normal dos för vuxna:

•Startdosen är 50 mg dagligen uppdelad i två lika stora doser om 25 mg.

•Dosen kan ökas med upp till 100 mg i intervall om en till två veckor.

•Den normala dagliga dosen är mellan 300 mg och 500 mg.

•En del patienter får effekt av lägre doser. Dosen kan ökas långsammare om du får biverkningar, om du är äldre eller om du har problem med njurarna eller levern.

Om du upplever att effekten av Zonegran är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Om du har tagit för stor mängd av Zonegran
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Du kan bli sömnig eller förlora medvetandet. Kör inte bil själv.

Om du har glömt att ta Zonegran
•Om du glömmer att ta en dos Zonegran, ska du helt enkelt ta nästa dos som vanligt.

•Ta inte dubbla doser för att kompensera dosen du glömt.

Om du slutar att ta Zonegran
•Zonegran är avsett för långtidsbehandling. Minska inte dosen eller sluta att ta läkemedlet, om inte din läkare råder dig att göra det.

•Om din läkare råder dig att avsluta behandlingen med Zonegran, kommer din dos att minskas gradvis för att minska risken för att du drabbas av fler anfall.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zonegran orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Zonegran tillhör en grupp läkemedel (sulfonamider) som kan ge upphov till allvarliga, allergiska reaktioner, svåra hudutslag och blodrubbningar som i mycket sällsynta fall kan ha dödlig utgång.Kontakta genast din läkare om du upplever följande symtom:

•svårighet att andas, svullnad av ansikte, läppar eller tunga eller svåra hudutslag eftersom det kan tyda på att du har en allvarlig, allergisk reaktion.

•har tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi, som t ex Zonegran, har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord.

•muskelvärk eller känsla av svaghet eftersom dessa symtom kan vara tecken på onormal muskelnedbrytning som kan leda till njurproblem.

•plötslig värk i rygg eller mage, värk när du kissar eller blod i urinen eftersom dessa symtom kan tyda på njursten.Kontakta din läkare snarast möjligt om du:

•får oförklarliga hudutslag eftersom dessa kan utvecklas till allvarligare utslag eller hudfjällning.

•känner dig ovanligt trött eller febrig, har ont i halsen, svullna körtlar eller har märkt att du lätt får blåmärken, eftersom dessa symtom kan betyda att du har en blodrubbning.

•får huvudvärk, blir dåsig, andfådd eller förlorar aptiten eftersom detta kan vara ett tecken på att du har för låg bikarbonathalt i blodet som eventuellt måste kontrolleras eller behandlas av läkare.

Läkaren kan bestämma att du bör sluta använda Zonegran.De vanligaste biverkningarna av Zonegran är lindriga. De uppstår under den första månaden av behandlingen och avtar vanligen under fortsatt behandling.Vanliga biverkningar (uppträder sannolikt hos fler än 1 på 100 patienter):

•rastlöshet, irritabilitet, förvirring, depression, sömnlöshet, främmande eller ovanliga tankar, ångestkänslor eller känslosamhet

•dålig muskelkoordination, yrsel, dåligt minne, långsam tankegång, dåsighet, nedsatt koncentrationsförmåga, talsvårigheter, onormala hudförnimmelser (domningar), darrningar

•dubbelseende, ofrivilliga ögonrörelser

•njursten

•hudutslag, allergiska reaktioner, feber, trötthet, influensaliknande symtom


•ekymos (ett litet blåmärke orsakat av blod från ett läckande blodkärl i huden)

•dålig aptit, viktminskning, minskad halt bikarbonat i blodet (ett ämne som förebygger försurning av blodet)

•illamående, matsmältningsbesvär, magsmärtor, diarré, förstoppning.Mindre vanliga biverkningar (uppträder sannolikt hos 1 till 10 på 1000 patienter):

•vrede, aggression, självmordstankar, självmordsförsök

•kräkningar

•inflammation i gallblåsa, gallsten

•sten i urinvägarna

•lunginflammation och urinvägsinfektion

•låg kaliumhalt i blodet, kramper/anfall.Mycket sällsynta biverkningar (uppträder sannolikt hos färre än 1 på 10 000 patienter):

•hallucinationer, minnesförlust, koma, malignt neuroleptiskt syndrom (oförmåga att röra sig, svettning, feber, inkontinens), förlängda eller upprepade epilepsianfall

•andningsbesvär, andfåddhet, lunginflammation

•inflammation i bukspottkörteln (svår smärta i mage eller rygg)

•leverproblem, njursvikt, förhöjt kreatinin i blodet (en avfallsprodukt som vanligen förs bort av njurarna)

•svåra hudutslag eller hudfjällning (samtidigt som du kan känna dig dålig eller få feber), klåda

•onormal muskelnedbrytning (du kan ha muskelvärk eller musklerna känns svaga) som kan leda till njurproblem

•svullna körtlar, blodrubbningar (nedsatt antal blodkroppar som kan leda till infektion och få dig att se blek ut, känna dig trött och febrig eller orsaka att du lättare får blåmärken)

•nedsatt svettning, värmeslag.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZONEGRAN SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras vid högst 30°C.Används före utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP.Använd inte läkemedlet om du märker att kapslarna, blistret eller kartongen är skadade eller om du ser tecken på att läkemedlet har försämrats. Lämna tillbaka förpackningen till apoteket.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen i Zonegran hårda kapslar är zonisamid.

Zonegran 25 mg hårda kapslar innehåller 25 mg zonisamid.

Zonegran 50 mg hårda kapslar innehåller 50 mg zonisamid.

Zonegran 100 mg hårda kapslar innehåller 100 mg zonisamid.•Övriga innehållsämnen i kapseln är: mikrokristallin cellulosa, hydrerad vegetabilisk olja och natriumlaurilsulfat.

•Kapselhöljet består av: gelatin, titandioxid (E171), shellack, propylenglykol, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E172). Höljet på kapseln om 100 mg innehåller dessutom färgämnen para-orange (E110) och Allura Red (E129).Se avsnitt 2 för viktig information om färgämnet para-orange (E110).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
•Zonegran 25 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig kropp och vitt ogenomskinligt lock och är märkta med logotyp och “ZONEGRAN 25” i svart.

•Zonegran 50 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig kropp och grått ogenomskinligt lock och är märkta med logotyp och “ZONEGRAN 50” i svart.

•Zonegran 100 mg hårda kapslar har vit ogenomskinlig kropp och rött ogenomskinligt lock och är märkta med logotyp och “ZONEGRAN 100” i svart.Zonegran kapslar är förpackade i blister som levereras i kartonger om:

•25 mg: 14, 28, 56 och 84 kapslar

•50 mg: 14, 28, 56 och 84 kapslar

•100 mg: 28, 56, 84, 98 och 196 kapslar.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Eisai Ltd., Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Storbritannien.Eisai Manufacturing Ltd, Mosquito Way, Hatfield, Herts AL10 9SN, Storbritannien.

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Eisai AB

Tel: + 46 (0)8 501 01 600

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar