Leta i den här bloggen

Zonnic Mint Munhålepulver i portionspåse 4 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Zonnic Mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.
- Du måste kontakta läkare om du inte kan sluta röka efter 6 månaders behandling med Zonnic Mint.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zonnic Mint är och vad det används för
2. Innan du använder Zonnic Mint
3. Hur du använder Zonnic Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zonnic Mint ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZONNIC MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Nikotinet i Zonnic Mint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonnic Mint kan du förhindra eller åtminstone minska dessa obehag genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.Råd och stöd ökar normalt chansen att lyckas.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZONNIC MINT
Använd inte Zonnic Mint
- om du är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller något av övriga innehållsämnen i Zonnic Mint munhålepulver,
- om du lider av svår hjärtsjukdom (tex instabil angina pectoris, allvarlig arrytmi),
- om du nyligen (inom 3 månader) haft hjärtinfarkt eller slaganfall.

Var särskilt försiktig med Zonnic Mint
Tala med din läkare om du har:

- någon hjärt- eller kärlsjukdom,
- obehandlat högt blodtryck,
- svår leversjukdom,
- svår njursjukdom,
- diabetes och använder insulin, se även ”Användning av andra läkemedel”,
- magsår,
- överaktiv sköldkörtel,
- en tumör i binjurarna (feokromocytom).

Om du har något av dessa tillstånd är det inte säkert att det är lämpligt att du använder Zonnic Mint.Personer under 18 år skall endast använda Zonnic Mint efter läkares ordination. Zonnic Mint ska inte användas av icke-rökare.En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. Det är därför viktigt att du alltid förvarar Zonnic Mint utom syn- och räckhåll för barn.

Användning av andra läkemedel
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol, flekainid, pentazocin eller insulin.

Intag av Zonnic Mint med mat och dryck
Du bör inte äta eller dricka med munhålepulvret i munnen, eftersom detta kan minska effekten av Zonnic Mint.Syrliga drycker (t ex juice) påverkar upptaget av nikotin i munhålan. För att försäkra dig om bästa effekt, bör du undvika dessa drycker ca 15 minuter före användning av Zonnic Mint.

Graviditet och amning
Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan leda till dålig fostertillväxt. Det kan också leda till för tidig förlossning eller till och med missfall. Det bästa är om du slutar röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Zonnic Mint endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller läkare som är specialiserad på rökavvänjning.Zonnic Mint ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn. Om din läkare har rekommenderat dig att använda Zonnic Mint under amning ska munhålepulvret tas direkt efter amning och inte inom två timmar före amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Zonnic Mint påverkar inte förmågan att framföra fordon eller att sköta maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zonnic Mint
Zonnic Mint munhålepulver innehåller aspartam (en fenylalaninkälla). Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. HUR DU ANVÄNDER ZONNIC MINT


Lägg in en portionspåse under överläppen och låt den ligga där i cirka 30 minuter. Flytta då och då runt påsen med tungan.I början av behandlingen kan 1 portionspåse tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 portionspåsar per dag tillräckligt. Högst 24 portionspåsar per dag bör användas.Rökavvänjning
Behandlingstiden är individuell, men pågår vanligtvis i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet portionspåsar per dag. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 portionspåsar per dag. Du kan dock ta en portionspåse vid tillfällen när du är frestad att röka.Använd inte Zonnic Mint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apoteket.Rökreduktion
Zonnic Mint används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om du efter 6 veckor inte kunnat minska antalet cigaretter per dag bör du söka professionell hjälp. Du bör försöka att sluta röka så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter du börjat använda Zonnic Mint. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader bör du söka professionell hjälp.Använd inte Zonnic Mint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apoteket.Nikotineffekterna inträder först efter några minuter. Därför kan man inte vänta sig samma snabba tillfredsställelse som vid rökning. Faran för förgiftning är liten om man skulle råka svälja ned munhålepulvret eftersom nikotinet då löses ut långsamt och ofullständigt.

Om du använt för stor mängd av Zonnic Mint
Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Zonnic Mint. Symtom på överdosering är illamående, ökad salivutsöndring, buksmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och kramper.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zonnic Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Zonnic Mint kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna är i regel dosberoende. Se även avsnitt 3 “Om du använt för stor mängd av Zonnic Mint”.De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är irritation i mun och hals under de första veckorna. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, obehagskänsla i magen, illamående, kräkningar och hicka.Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är hjärtklappning och hudutslag.Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är rubbning av hjärtrytmen och allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga.Om biverkningarna är besvärliga eller kvarstår kontakta då din läkare.Vissa symtom såsom yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter kan bero på abstinensbesvär vid rökavvänjning och hör ihop med att du sänker nikotintillförseln.Munsår kan uppstå när man slutar röka, men sambandet med nikotinbehandlingen är oklart.Om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZONNIC MINT SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.Använd inte Zonnic Mint efter utgångsdatumet, som anges på påsen/kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är nikotin. Zonnic Mint munhålepulver innehåller 4 mg nikotin.Övriga innehållsämnen i Zonnic Mint munhålepulver är: mikrokristallin cellulosa, mintsmakämne, askorbylpalmitat (E 304), trinatriumfosfat, acesulfamkalium (E 950), aspartam (E 951).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zonnic Mint är en rektangulär, pulverfylld portionspåse.Förpackningsstorlekar: 20, 200 st portionspåsar i aluminiumpåseAluminiumpåsen består av polyester, aluminium och polyetylen.Burk med skruvlock i en aluminiumpåse: 20 portionspåsar.Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

NicoNovum AB
Järnvägsgatan 13
252 24 Helsingborg

Tillverkare:

Viminco A/S
Lodshusvej 11
DK-4230 Skælskør
Danmark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar