Leta i den här bloggen

Zonnic Pepparmint Munhålespray 1 mg/spray

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Zonnic Pepparmint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Du måste kontakta läkare om du inte kan sluta röka efter 6 månaders behandling med Zonnic Pepparmint.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zonnic Pepparmint är och vad det används för
2. Innan du använder Zonnic Pepparmint
3. Hur du använder Zonnic Pepparmint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zonnic Pepparmint ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZONNIC PEPPARMINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Nikotinet i Zonnic Pepparmint lindrar nikotinbegär och abstinensbesvär när du slutar röka och motverkar därigenom återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta eller för att underlätta rökreduktion hos rökare som inte kan eller är ovilliga att sluta röka.När du plötsligt slutar tillföra kroppen nikotin via tobak drabbas du av olika former av obehag, s.k. abstinensbesvär. Med hjälp av Zonnic Pepparmint kan du förhindra eller åtminstone minska dessa obehag genom att du fortsätter tillföra kroppen en liten mängd nikotin under en övergångsperiod.Råd och stöd ökar normalt chansen att lyckas.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZONNIC PEPPARMINT
Använd inte Zonnic Pepparmint
om du är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller något av övriga innehållsämnen i Zonnic Pepparmint munhålespray,

om du lider av svår hjärtsjukdom (t.ex. instabil angina pectoris, allvarlig arytmi),

om du nyligen (inom 3 månader) haft hjärtinfarkt eller slaganfall.

Var särskilt försiktig med Zonnic Pepparmint
Tala med din läkare om du har:

någon hjärt- eller kärlsjukdom,

obehandlat högt blodtryck,

svår leversjukdom,

svår njursjukdom,

diabetes och använder insulin, se även ”Användning av andra läkemedel”,

magsår,

överaktiv sköldkörtel,

en tumör i binjurarna (feokromocytom).Om du har något av dessa tillstånd är det inte säkert att det är lämpligt att du använder Zonnic Pepparmint.Personer under 18 år skall endast använda Zonnic Pepparmint efter läkares ordination. Zonnic Pepparmint ska inte användas av icke-rökare.En normal dos för vuxna kan allvarligt förgifta eller till och med döda ett litet barn. Det är därför viktigt att du alltid förvarar Zonnic Pepparmint utom syn- och räckhåll för barn.

Användning av andra läkemedel
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt om du använder läkemedel som innehåller teofyllin, takrin, klozapin, ropinirol, flekainid, pentazocin eller insulin.

Intag av Zonnic Pepparmint med mat och dryck
Du bör inte äta eller dricka när du använder munhålesprayen, eftersom detta kan minska effekten av Zonnic Pepparmint.Syrliga drycker (t.ex. juice) påverkar upptaget av nikotin i munhålan. För att försäkra dig om bästa effekt, bör du undvika dessa drycker ca 15 minuter före användning av Zonnic Pepparmint.

Graviditet och amning
Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditeten eftersom rökning kan leda till dålig fostertillväxt. Det kan också leda till för tidig förlossning eller till och med missfall. Det bästa är om du slutar röka utan att använda läkemedel som innehåller nikotin. Om du inte klarar detta ska Zonnic Pepparmint endast användas efter att du har rådgjort med den sjukvårdspersonal som har hand om din graviditet, din läkare eller läkare som är specialiserad på rökavvänjning.Zonnic Pepparmint ska undvikas under amning eftersom nikotin går över i bröstmjölken och

kan påverka ditt barn. Om din läkare har rekommenderat dig att använda Zonnic Pepparmint

under amning ska munhålesprayen tas direkt efter amning och inte inom två timmar före amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Zonnic Pepparmint påverkar inte förmågan att framföra fordon eller att sköta maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zonnic Pepparmint
Zonnic Pepparmint munhålespray innehåller små mängder etanol (alkohol). Mängden är mindre än 100 mg per spraydos.


3. HUR DU ANVÄNDER ZONNIC PEPPARMINT
Rekommenderad dos är 1-2 sprayningar vid varje tillfälle. I början av behandlingen kan munhålesprayen tas varje till varannan timme. Vanlig dos är 1-2 sprayningar 8-12 gånger per dag. Högst 30 spraydoser per dag bör användas (t.ex. 2 sprayningar, 15 gånger per dag).Bruksanvisning

Spraya 1-2 gånger mellan kinden och tänderna:

1. Vrid spraypipen till sidan

2. Rikta spraypipen mellan kinden och tänderna

3. Spraya 1-2 gånger, skifta mellan vänster och höger kindRökavvänjning

Behandlingstiden är individuell, men pågår vanligtvis i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis nikotindosen. Behandlingen bör avslutas när dosen minskats till 1-2 spraydoser per dag. Du kan dock ta en spraydos vid tillfällen när du är frestad att röka.Använd inte Zonnic Pepparmint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apotekspersonal.Rökreduktion

Zonnic Pepparmint används mellan rökperioder för att förlänga rökfria intervaller och med syftet att minska rökningen så mycket som möjligt. Om du efter 6 veckor inte kunnat minska antalet cigaretter per dag bör du söka professionell hjälp. Du bör försöka att sluta röka så snart du känner dig beredd, dock inte senare än 6 månader efter du börjat använda Zonnic Pepparmint. Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 9 månader bör du söka professionell hjälp.Använd inte Zonnic Pepparmint i mer än 6 månader utan att rådgöra med din läkare eller med apotekspersonal.Nikotineffekterna inträder först efter några minuter. Därför kan man inte vänta sig samma snabba tillfredsställelse som vid rökning.

Om du använt för stor mängd av Zonnic Pepparmint
Överdosering med nikotin kan förekomma om man röker samtidigt som man använder Zonnic Pepparmint munhålespray. Symtom på överdosering är illamående, ökad salivutsöndring, buksmärtor, diarré, svettning, huvudvärk, yrsel, hörselförändring och uttalad svaghetskänsla. Vid höga doser kan dessa symtom följas av lågt blodtryck, svag oregelbunden puls, andningssvårigheter, extrem trötthet, cirkulatorisk kollaps och kramper.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.Vissa symtom såsom yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter kan bero på abstinensbesvär vid rökavvänjning och hör ihop med att du sänker din nikotinförbrukning.Munsår kan uppstå när man slutar röka, men sambandet med nikotinbehandlingen är oklart.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Zonnic Pepparmint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Zonnic Pepparmint kan ge samma biverkningar som nikotin givet på annat sätt. Biverkningarna är i regel dosberoende.De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är irritation i mun och hals under de första veckorna. Andra vanliga biverkningar är yrsel, huvudvärk, obehagskänsla i magen, illamående, kräkningar och hicka.
Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är hjärtklappning och hudutslag.
Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är rubbning av hjärtrytmen och allergiska reaktioner, som kan vara allvarliga.

Om biverkningarna är besvärliga eller kvarstår kontakta då din läkare.

5. HUR ZONNIC PEPPARMINT SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Använd inte Zonnic Pepparmint efter utgångsdatumet, som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är nikotin. En spraydos innehåller 1 mg nikotin.


Övriga innehållsämnen i Zonnic Peppparmint munhålespray är: Sukralos, mintsmakämnen, etanol, glycerol, kaliumdivätefosfat, natriumhydroxid, vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Klar lösning med en svag lukt av pepparmint.Förpackningsstorlekar:

Glas eller plastflaska med spraypump. En flaska innehåller 15 ml (200 spraydoser)Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Niconovum AB

Järnvägsgatan 13

252 24 Helsingborg

Tillverkare:

Apoteket Produktion & Laboratorier

Box 26

401 20 Göteborg

eller

Viminco A/S

Lodhusvej 11

DK-4230 Skælskør

Danmark

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar