Leta i den här bloggen

Zopiklon Mylan Filmdragerad tablett 5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

-Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zopiklon Mylan är och vad det används för
2. Innan du använder Zopiklon Mylan
3. Hur du använder Zopiklon Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zopiklon Mylan ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZOPIKLON MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zopiklon Mylan tabletter är ett sömnmedel (hypnotikum) som verkar i hjärnan och orsakar sömnighet. Zopiklon Mylan används vid kortvariga sömnbesvär som är svåra, handikappande eller som orsakar utmattning.


Zopiklon som finns i Zopiklon Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZOPIKLON MYLAN
Använd inte Zopiklon Mylan

•om du är allergisk (överkänslig) mot zopiklon eller mot något av övriga innehållsämnen i Zopiklon Mylan

•om du lider av muskelsjukdom som orsakar hängande ögonlock, dubbelseende, tal- och sväljsvårigheter och ibland muskelsvaghet i armar och ben (myastenia gravis)

•om du lider av allvarlig leversjukdom

•om du lider av oregelbunden andning när du sover (sömnapné).

•om du är under 18 år

Var särskilt försiktig med Zopiklon Mylan
Rådgör med din läkare innan du påbörjar behandlingen om du:

•är äldre eller om det finns risk för förvirring

•har leverproblem

•sedan tidigare har nedsatt andningsfunktion. Zopiklon Mylan minskar andningsförmågan.

•har eller har haft depression, ångest eller psykotisk sjukdom. Zopiklon Mylan kan göra att symtomen förvärras eller kommer tillbaka.

•har eller har haft alkohol- eller drogmissbruk

•är intolerant mot vissa sockerarter eller lider av någon ovanlig ärftlig sjukdom såsom galaktosintolerans, lapp-laktasbrist eller glukos-galaktos malabsorptionAnnat att ta hänsyn till när du tar Zopiklon Mylan:

•Tillvänjning – om du efter några veckor märker att tabletterna inte fungerar lika bra som de gjorde när du började behandlingen skall du kontakta din läkare. Justering av dosen kan behövas.

•Beroende – när man tar denna typ av läkemedel finns det en risk för beroende. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstid. Risken är större om du tidigare har missbrukat alkohol eller droger.

•Utsättning – behandlingen med Zopiklon Mylan ska trappas ner gradvis. Under en tid efter att du slutat att ta tabletterna kan det hända att dina sömnbesvär återkommer. Detta kan åtföljas av andra reaktioner såsom nervositet, huvudvärk, muskelvärk, spänningstillstånd, förvirring, rastlöshet och irritation.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eller följande läkemedel:

•Läkemedel som används vid behandling av vissa mentala eller känslomässiga tillstånd (psykosläkemedel)

•Andra sömnmedel (sedativa)

•Läkemedel för behandling av depression (antidepressiva)

•Antibiotika såsom erytromycin och klaritromycin

•Läkemedel mot svampinfektioner såsom itrakonazol och ketokonazol

•Läkemedel för behandling av HIV-infektioner

•Läkemedel som ökar leverfunktionen, såsom rifampicin, fenobarbital, fenytoin och Johannesört. Fråga din läkare vilka läkemedel som har den här effekten.

•Läkemedel för behandling av epilepsi såsom karbamazepin

Intag av Zopiklon Mylan med mat och dryck
•du ska inte dricka alkohol medan du behandlas med detta läkemedel eftersom den lugnande effekten av Zopiklon Mylan kan öka. Effekten kan kvarstå nästkommande morgon och påverka din körförmåga.

•Var försiktig med grapefruktjuice som kan öka effekten av ditt läkemedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Zopiklon Mylan ska inte tas under graviditet.

Ta inte inte Zopiklon Mylan under amning eftersom det kan passera över till bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner
Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr eller dåsig eller om du har synstörningar medan du tar detta läkemedel. Zopiklon Mylan kan göra att du känner dig dåsig och orsaka koncentrationssvårigheter eller muskelsvaghet.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Zopiklon Mylan
Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOPIKLON MYLAN


Ta alltid Zopiklon Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Tabletten tas tillsammans med ett glas vätska i anslutning till sänggåendet. Du bör ta tabletten i upprätt ställning och inte när du ligger nerVanlig dos är:Vuxna – 1 tablett (5mg) omedelbart före sänggående. Dosen bör inte överskridas om inte din läkare har gett dig rådet att göra det.Barn – Zopiklon Mylan ska inte ges till barn under 18 år.Hur länge du ska ta Zopiklon Mylan

Behandlingstiden med Zopiklon Mylan bör vara så kort som möjligt. Vanligtvis varierar behandlingstiden från några dagar och upp till två veckor. Behandlingstiden bör inte vara längre än fyra veckor, inklusive utsättningsprocessen.

Om du använt för stor mängd av Zopiklon Mylan
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112, i Finland tel. 09-471 977) för bedömning av risken samt rådgivning. Se till att ha sällskap när du uppsöker sjukvård. Om du tagit en överdos kan du snabbt bli dåsigare och dåsigare. Ta förpackningen och återstående tabletter med dig. Symtom på överdos kan variera mellan extrem dåsighet och koma. Symtomen kan förstärkas vida intag av alkohol.

Om du har glömt att ta Zopiklon Mylan
Om du glömmer att ta en dos innan du går och lägger dig men kommer på det under natten ska du endast ta den glömda dosen om du fortfarande har möjlighet att få sova 7-8 timmar oavbrutet. Om detta inte är möjligt, ta nästa dos i samband med sänggående nästkommande kväll. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att använda Zopiklon Mylan
Behandling med Zopiklon Mylan ska sättas ut gradvis, annars kan symtomen som Zopiklon Mylan var avsett för att behandla komma tillbaka med större intensitet (sömnlösheten kommer tillbaka, sk rebound insomnia). Andra utsättningssymtom kan vara ångest, rastlöshet och humörsvängningar. Dessa symtom försvinner dock med tiden.Om du har blivit fysiskt beroende av Zopiklon Mylan och plötsligt avbryter behandlingen kan det leda till symtom såsom huvudvärk, spänningar, muskelvärk, förvirring, ångest, onormalt ökad svettning från händer, fötter, armhålor och ljumskar, rastlöshet och irritation, hallucinationer, ökad hjärtrytm eller onormal hjärtrytm, mardrömmar, personlighetsförändringar, eller känsla av att omvärlden är overklig. I väldigt sällsynta fall har kramper rapporterats.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zopiklon Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om någon av följande biverkningar inträffar, sluta ta Zopiklon Mylan och prata omedelbart med din läkare eller uppsök närmsta sjukhus:

•allvarliga allregiska reaktioner som ger andningssvårigheter eller yrsel (anafylaktisk chock)

•allvarliga allergiska reaktioner som orsakar svullnad av ansikte och svalg (angioödem)

•allvarliga hudreaktioner

Andra möjliga biverkningar är:Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

•Muntorrhet

•Bitter eftersmak

•Dåsighet

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

•Ångest

•Mardrömmar

•Illamående

•Huvudvärk

•Yrsel

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)

•Minnesluckor (amnesi)

•Koncentrationssvårigheter

•Förvirring

•Agitation

•Irritation

•Aggressivitet

•Hallucinationer

•Hudutslag

•Ökade leverenzymnivåer

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZOPIKLON MYLAN SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel: +46 8 555 227 50

Fax: +46 8 555 227 51

Mail: inform@mylan.seTillverkare

McDermott Laboratories Ltd, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, IrlandYtterligare upplysningar om detta läkemedel kan för Finland erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännande för försäljning:

Finland: Mylan Oy, Gårdsbrinken 1 A, 02240 Esbo. Tel (09) 466 03Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är zopiklon

- Övriga innehållsämnen är laktos 20,5 mg, kalciumvätefosfat, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (färgämne E 171) och makrogol.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, filmdragerade tabletter märkta ”Z05” på ena sidan och ”G” på andra sidan.Zopiklon Mylan tabletter tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

Blister: 10, 30 och 100 tabletter

Polypropylenburk: 100, 250 och 500 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpacknignsstorlekar att marknadsföras

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar