Leta i den här bloggen

Zopiklon Mylan Filmdragerad tablett 7,5 mg

Användarinformation
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i användarinformationen. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Vad innehåller ZOPIKLON MYLAN?
Verksamt ämne: Zopiklon 7,5 mg.

Hjälpämnen: Vattenfri laktos 30,8 mg, kalciumvätefosfat, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid (färgämne E 171) och makrogol.

Hur verkar ZOPIKLON MYLAN?
Zopiklon Mylan är ett sömnmedel som påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova. Tabletten verkar vanligen inom 30 minuter och lämnar kroppen relativt snabbt, varför det är liten risk att man känner sig dåsig dagen efter man tagit tabletten.

Innehavare av försäljningstillstånd
Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Information lämnas av
Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tel. 08 555 227 50

Vad används ZOPIKLON MYLAN för?
Zopiklon Mylan används som sömnmedel vid olika former av sömnbesvär -svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller för många nattliga uppvaknanden. Zopiklon används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

När ska ZOPIKLON MYLAN inte användas?
Zopiklon Mylan skall inte användas vid allvarlig leversjukdom, vid svår muskelsvaghet (myastenia gravis) eller av personer med otillräcklig andningsfunktion (respiratorisk insufficiens) eller uttalade andningsstillestånd under sömnen (sömnapné).

Zopiklon Mylan ska inte heller användas om man är överkänslig mot zopiklon eller något annat innehållsämne.

Att tänka på innan och under tiden du använder ZOPIKLON MYLAN
Om Du har nedsatt leverfunktion, nedsatt andningsfunktion, nedsatt allmäntillstånd eller är äldre (hos äldre personer stannar läkemedlet kvar längre i kroppen) samt om Du tidigare varit beroende av droger eller alkohol bör Du rådgöra med läkare innan behandling med Zopiklon Mylan påbörjas. Tala om för din läkare om du behandlas med andra läkemedel som påverkar själslivet (psykofarmaka).

Alkohol bör undvikas i samband med behandling med Zopiklon Mylan. Behandling med sömnmedel bör vara tillfällig eller pågå under kortare perioder och längre tids sömnsvårigheter bör utredas.

Om man plötsligt avbryter behandlingen efter längre tids användning kan det leda till så kallade utsättningssymptom (se avsnittet ”Vilka biverkningar kan läkemedlet ge”). För att undvika eventuella problem vid avslut efter långtidsbehandling rekommenderas att gradvis minska dosen.

Zopiklon Mylan kan framkalla muntorrhet, vilket kan öka risken för hål i tänderna. Du bör därför vara extra noga med tandhygienen. Tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag rekommenderas.

Zopiklon Mylan kan vara beroendeframkallande.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Graviditet
Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zopiklon Mylan under graviditet.

Amning
Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Zopiklon Mylan under amning annat än på bestämd ordination från läkare.

Trafikvarning
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder ZOPIKLON MYLAN
Alkohol och psykofarmaka (t ex läkemedel mot ångest och demens) bör undvikas när Du använder Zopiklon Mylan. Behandlingseffekten kan påverkas om Zopiklon Mylan tas samtidigt med vissa andra läkemedel vilket gör att dosen kan behöva anpassas. Medel mot bakterie- och svampinfektioner (som innehåller erytromycin, itkonazol och rifampicin) är exempel. Läkemedel som används vid behandling av epilepsi (som innehåller fenytoin, fenobarbital samt karbamazepin). Även vissa läkemedel som används vid behandling av HIV infektioner kan påverka behandlingseffekten samt medel som innehåller johannesört.

Din läkare behöver därför känna till om Du använder andra mediciner.

Grapefruktjuice kan i vissa fall förstärka behandlingseffekten av Zopiklon Mylan.

Doseringsanvisning
Dosen och behandlingstiden skall bestämmas av läkare som avpassar den individuellt för Dig. Zopiklon Mylan verkar vanligen inom 30 minuter. Det är därför viktigt att man tar tabletten i anslutning till sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit. För att få effekt snabbt bör tabletten tas i upprätt ställning med ½ glas vatten. Erfarenhet av behandling av barn saknas.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112.

Vilka biverkningar kan ZOPIKLON MYLAN ge?
Muntorrhet (För att undvika karies borstas tänderna med fluortandkräm 2 gånger dagligen), smakförändring (bitter smak), ofta övergående. Dåsighet som är beroende av dosens storlek och försvinner eller minskar när dosen minskas.

Huvudvärk, förändrat drömmönster, illamående, oro, yrsel.

Aggressivitet, förvirring, irritation, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, sinnesförnimmelser (hallucinationer). Hudutslag.

Om man avbryter behandlingen plötsligt efter långtidsbehandling kan så kallade utsättningssymptom förekomma. Exempel på sådana symptom kan vara sömnsvårigheter, mardrömmar, huvudvärk, svettningar, hallucinationer och ökad hjärtrytm.. Man kan även känna sig orolig, irriterad och förvirrad. I mycket sällsynta fall har även kramper förekommit. Tala med Din läkare om Du får biverkningar.

Hur ska ZOPIKLON MYLAN förvaras?
Förvaras vid högst 25 oC

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar