Leta i den här bloggen

Zopiklon Pilum Filmdragerad tablett 7,5 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zopiklon Pilum är och vad det används för
2. Innan du använder Zopiklon Pilum
3. Hur du använder Zopiklon Pilum
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zopiklon Pilum ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZOPIKLON PILUM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zopiklon Pilum är ett sömnmedel som påverkar de centra i hjärnan som gör att vi kan sova. Zopiklon Pilum har vanligen effekt inom 30 minuter.

Zopiklon Pilum används för behandling av olika former av sömnbesvär t.ex. svårigheter att somna, för tidigt uppvaknande eller många nattliga uppvaknanden. Zopiklon Pilum används vid tillfälliga och kortvariga sömnbesvär samt under begränsad tid vid kroniska sömnbesvär.

Zopiklon som finns i Zopiklon Pilum kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZOPIKLON PILUM
Använd inte Zopiklon Pilum
•om du är allergisk (överkänslig) mot zopiklon eller mot något av övriga innehållsämnen i Zopiklon Pilum,

•om du har allvarlig leversjukdom,

•om du har sjukdomen myastenia gravis (muskelsjukdom),

•om du har uttalade andningsstillestånd under sömnen (sömnapné),

•om du har allvarligt nedsatt andningsfunktion.

Var särskilt försiktig med Zopiklon Pilum
Rådgör med din läkare innan du påbörjar behandlingen:

•om du har nedsatt leverfunktion,

•om du har nedsatt andningsfunktion,

•om du är äldre,

•om du tidigare har varit beroende av droger eller alkohol.Beroende och utsättningssymtom
Användning av läkemedel som Zopiklon Pilum kan leda till fysiskt och psykiskt beroende. Risken för beroende ökar med dos och behandlingstid. Risken är också högre hos patienter som missbrukar eller har missbrukat alkohol eller läkemedel och/eller har en uttalad personlighetsstörning.

Om fysiskt beroende uppkommer kan ett plötsligt avbrott i behandlingen leda till utsättningssymtom (se avsnitt 3 ”Om du slutar att ta Zopiklon Pilum”).Sömnlöshet som återkommer efter avslutad behandling
Efter att behandlingen med läkemedel som Zopiklon Pilum avslutats kan tillfällig sömnlöshet återkomma i en mer allvarlig form. Andra symtom kan vara humörförändringar, ångest och rastlöshet. Risken för detta är större om du avbryter behandlingen plötsligt.Toleransutveckling
Effekten av läkemedel som Zopiklon Pilum kan minska efter upprepad dosering under ett antal veckor. Detta kallas toleransutveckling. Rådgör med din läkare om du upplever att effekten av Zopiklon Pilum minskar.Nedsatt korttidsminne
Läkemedel som Zopiklon Pilum kan leda till nedsatt korttidsminne. Det kan inträffa några timmar efter att man tagit läkemedlet. För att minska risken för detta bör du se till att få sova ostört i 7 till 8 timmar efter intag av Zopiklon Pilum.Psykiska reaktioner
Vid användning av läkemedel som Zopiklon Pilum kan följande reaktioner inträffa:

rastlöshet

upprördhet

irritabilitet

aggressivitet

vanföreställningar (illusioner)

raserianfall

mardrömmar

se, höra eller känna saker som inte är verkliga (hallucinationer)

allvarligt psykiskt tillstånd med personlighetsförändring och förlorad verklighetskontakt (psykos)

opassande beteende

övriga beteendestörningar

Risken för dessa reaktioner är högre för äldre patienter. Om du upplever något av symtomen ovan ska du sluta ta Zopiklon Pilum och kontakta din läkare för råd.Sömngång
Sömngång och annat liknande beteende, såsom köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal i sömnen, utan att minnas händelsen efteråt, har rapporterats för patienter som tagit zopiklon och inte varit tillräckligt vakna.

Risken för dessa beteenden ökar:

om alkohol eller vissa andra läkemedel (t ex narkotiska, smärtstillande, antipsykotiska, ångestdämpande/lugnande läkemedel eller sömnmedel) används under behandlingen med Zopiklon Pilum

om Zopiklon Pilum används i högre doser än de rekommenderade.

Om du upplever något av symtomen ovan ska du kontakta din läkare omedelbart. Din läkare kan besluta om att avbryta behandlingen med Zopiklon Pilum.Zopiklon Pilum kan framkalla muntorrhet, vilket kan öka risken för hål i tänderna. Du bör därför vara extra noga med tandhygienen. Tandborstning med fluortandkräm två gånger per dag rekommenderas.

Användning av andra läkemedel
Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Zopiklon Pilum. Tala därför om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och naturläkemedel.Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:

läkemedel mot depression, ångest och demens (psykofarmaka),

medel mot bakterie- och svampinfektioner som innehåller erytromycin, itrakonazol och rifampicin,

läkemedel som används vid behandling av epilepsi som innehåller fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin,

vissa läkemedel som används vid behandling av HIV infektioner,

naturläkemedel som innehåller Johannesört.

Intag av Zopiklon Pilum med mat och dryck
Undvik samtidig användning av alkohol under behandlingen med Zopiklon Pilum.

Graviditet och amning
Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zopiklon Pilum under graviditet.

Zopiklon Pilum passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Vid behandling med Zopiklon Pilum kan reaktionsförmågan försämras, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsarbete.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något hjälpämne i Zopiklon Pilum
Zopiklon Pilum innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOPIKLON PILUM


Dosen och behandlingstiden ska bestämmas av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Behandlingstiden bör vara så kort som möjligt och behandlingen bör trappas ut gradvis.

Använd alltid Zopiklon Pilum enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna: En tablett vid sänggåendet.

Eftersom tabletterna vanligen verkar inom en halvtimme är det viktigt att man tar dem i anslutning till sänggåendet eller först när en naturlig insomning uteblivit. För att få effekt snabbt bör tabletterna tas i upprätt ställning tillsammans med 1/2 glas vatten.

Omdu tagit för stor mängd av Zopiklon Pilum
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zopiklon Pilum
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zopiklon Pilum
Om man avbryter behandlingen plötsligt efter långtidsbehandling kan så kallade utsättningssymptom förekomma. Exempel på sådana symptom kan vara huvudvärk, muskelsmärtor, extrem ångest, spänning, rastlöshet, förvirring och irritabilitet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zopiklon Pilum orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga (uppträder hos fler än 1 av 100 användare): Muntorrhet, bitter smak i munnen (ofta övergående). Dåsighet, som är beroende av dosens storlek.

Mindre vanliga (uppträder hos färre än 1 av 100 användare): Huvudvärk, förändrat drömmönster, illamående, oro, yrsel.

Sällsynta (uppträder hos färre än 1 av 1000 användare): Aggressivitet, förvirring, irritation, koncentrationssvårigheter, minnesluckor, hallucinationer, ångest. Hudutslag, klåda, nässelfeber. Allvarliga allergiska reaktioner. Påverkan på leverenzymer.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZOPIKLON PILUM SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25 °C.
Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt och fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat” och på blistret efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
•Den aktiva substansen är zopiklon. En tablett innehåller 7,5 mg zopiklon.

•Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärnan: vattenfritt kalciumvätefosfat, potatisstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat.

Filmdrageringen: hypromellos, titandioxid (E 171), laktosmonohydrat, makrogol, triacetin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, rund, bikonvex tablett med brytskåra på den ena sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.

Blister: 10, 30 eller 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Pilum Pharma AB
Box 28
257 21 Rydebäck

Tillverkare

JSC Grindeks
53 Krustpils St.
LV 1057 Riga
Lettland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar