Leta i den här bloggen

Zovirax Kräm 5 %

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Zovirax kräm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller råd.

- Du måste uppsöka läkare om symptomen försämras eller inte förbättras.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Zovirax och vad används det för?
2. Innan du använder Zovirax
3. Hur du använder Zovirax
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Zovirax


Vad innehåller Zovirax ?
- Det aktiva innehållsämnet är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.

- Övriga innehållsämnen är: Poloxamer, vitt vaselin, cetostearylalkohol, flytande paraffin, glycerolmonostearat, makrogolstearat, dimetikon, natriumlaurilsulfat, propylenglykol och renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

DanmarkKontaktas via:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

P.O. Box 5196

200 71 Malmö

020 22 66 70

1. VAD ÄR ZOVIRAX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Vad används Zovirax för?
Orsaken till många munsår är ett virus som kallas herpes simplex. Viruset orsakar blåsor eller sår på framför allt läpparna men också andra delar av ansiktet. Munsårsinfektion kan bryta ut när kroppens immunförsvar är nedsatt, t.ex. vid förkylning eller annan infektion. Stress, stark sol, kyla eller menstruation kan också framkalla symtomen.Zovirax kräm används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus. Zovirax hämmar virusets förmåga att föröka sig, vilket gör att infektionen avstannar och läker ut.

Behandling med Zovirax kräm förkortar läkningsprocessen med omkring en halv dag jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZOVIRAX
Använd inte Zovirax :
-om du är överkänslig (allergisk) mot aciklovir, valaciklovir, propylenglykol eller något av övriga innehållsämnen i Zovirax kräm

Var särskilt försiktig med Zovirax :
Krämen skall endast användas vid sår på läppar eller i ansiktet. Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om det ändå råkar ske, skölj med rikligt med vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.

Vid allvarliga munsår bör du söka läkare.

Om du vet att du har nedsatt immunförsvar, t.ex. om du har AIDS eller har genomgått en transplantation, bör du kontakta läkare innan du påbörjar behandling med Zovirax kräm.

Graviditet
Rådfråga din läkare innan du påbörjar behandlingen.

Amning
Rådfråga din läkare innan du påbörjar behandlingen.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Zovirax :
Zovirax kräm innehåller propylenglykol, som kan ge hudirritation.

Användning av andra läkemedel:
Det är inte känt om Zovirax kräm påverkar eller påverkas av samtidig användning av andra läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOVIRAX
Doseringsanvisning
Vuxna och barn över 12 år: Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t.ex. klåda och stickande känsla.

Krämen smörjs på hela det angripna stället 5 gånger dagligen med ca 4 timmars mellanrum. Vanlig behandlingstid är 4 dagar.

Administrering
Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids.

Stryk inte på krämen direkt före måltid, eftersom krämen då lätt kan slickas av.

För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller i ögonen bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det.Vid dosering med pumpen: Håll fingertoppen helt in mot pumpens öppning för att inte få ut för mycket kräm. Första gången kan det vara nödvändigt att trycka flera gånger på pumpen innan krämen kommer ut.

Om du använder mera Zovirax än du borde:
Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden. Ingen särskild behandling är nödvändig. Du kan alltid kontakta Giftinformationscentralen, tel. 112, om du har tagit för stor dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zovirax kräm ha biverkningar.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 patient av 100) är en brännande, stickande känsla på applikationsstället, en mild uttorkning av huden och klåda.I sällsynta fall (färre än 1 patient av 1000) blir huden röd och inflammerad.Mycket sällsynt (färre än 1 patient av 10 000) är överkänslighetsreaktioner.Om biverkningarna blir besvärande eller obehagliga, sluta använda krämen och ta kontakt med din läkare.

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV ZOVIRAX
Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.Förvara krämen vid högst 25°C och i skydd mot kyla.Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apoteket för omhändertagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar