Leta i den här bloggen

Zovirax Ögonsalva 3 %

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZOVIRAX ÖGONSALVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER ZOVIRAX ÖGONSALVA
3. HUR DU ANVÄNDER ZOVIRAX ÖGONSALVA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZOVIRAX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZOVIRAX ÖGONSALVA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zovirax ögonsalva används vid infektioner orsakade av herpes simplex-virus i ögats hornhinna. Zovirax hämmar förökningen av herpesvirus.Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZOVIRAX ÖGONSALVA
Använd inte Zovirax ögonsalva
om du är allergisk (överkänslig ) mot aciklovir eller valaciklovir, eller mot något av övriga innehållsämnen i Zovirax ögonsalva.

Var särskilt försiktig med Zovirax ögonsalv
Övergående milda stickningar kan uppkomma omedelbart efter appliceringen av salvan.

Använd inte kontaktlinser under behandling med Zovirax ögonsalva.

Användning av andra läkemedel
Inga kända interaktioner.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Användning av Zovirax ögonsalva kan övervägas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Tillfällig dimsyn efter applicering av salvan kan uppträda.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER ZOVIRAX ÖGONSALVA


Använd alltid Zovirax ögonsalva enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Vanlig dos är en 1 cm lång salvsträng som läggs på insidan av nedre ögonlocket 5 gånger dagligen med ca 4 timmars intervall (ej på natten).

Behandlingen bör fortsätta under minst 3 dagar efter att sjukdomstecknen försvunnit.


Om du tagit för stor mängd av Zovirax
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zovirax ögonsalva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mycket vanlig (förekommer hos fler än 1 person av 10): Ytliga punktformiga sår i hornhinnan som läker utan behandling.Vanlig (förekommer hos fler än 1 person av 100): Övergående milda stickningar omedelbart efter appliceringen av Zovirax ögonsalva. Inflammation i ögat.Sällsynt (förekommer hos färre än 1 person av 1000): Inflammation i ögonlocket.Mycket sällsynt (förekommer hos färre än 1 person av 10 000): Akuta allergiska reaktioner inklusive svullnad i hud och slemhinnor.Sluta att ta Zovirax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR ZOVIRAX SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Öppnad förpackning är hållbar i en månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är aciklovir 30 mg per gram ögonsalva.

Övriga innehållsämnen är vit vaselin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Zovirax ögonsalva tillhandahålls i laminattub innehållande 4,5 g salva.

Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar