Leta i den här bloggen

Zovirax Oral suspension 80 mg/ml

Observera att läkaren kan ha ordinerat Zovirax oral lösning för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?
1 ml oral lösning innehåller:
Verksamt ämne: Aciklovir 40 mg respektive 80 mg.
Övriga innehållsämnen: Sorbitol 315 mg, glycerol, mikrokristallin cellulosa, metyl- och propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218 och E216), smakämnen (banan/vanilj respektive apelsin), renat vatten.

Hur verkar läkemedlet?
Zovirax hämmar förökningen av herpesvirus.

Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna
Tel: 08-638 93 00
E-post: info.produkt@gsk.com

Vad används läkemedlet för?
Zovirax används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes-simplexvirus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande herpes-simplexinfektioner i könsorganens hud och slemhinnor.
Zovirax används också för behandling av vattkoppor och för behandling av bältros (herpes zoster).
Zovirax används för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.

När skall läkemedlet inte användas?
Zovirax skall inte användas vid överkänslighet mot aciklovir (det verksamma ämnet), valaciklovir eller mot övriga innehållsämnen.

Att tänka på innan och när läkemedlet används
Du bör tala om för din läkare om du har nedsatt njurfunktion.Zovirax oral suspension innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Graviditet
Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Zovirax under graviditet.

Amning
Zovirax går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Zovirax under amning.

Trafikvarning
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
Behandlingseffekten kan påverkas om Zovirax tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot:
- manodepressiv sjukdom (litium)
- astma (teofyllin)
- magsår och inflammation i matstrupen (cimetidin)
- gikt (probenicid)Tala om för din läkare om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Doseringsanvisning
Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig beroende på din sjukdom.Om du glömt att ta en dos bör du ta den glömda dosen så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta läkemedlet enligt anvisning.

Vad händer om du tagit för stor dos?
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Liksom alla läkemedel kan Zovirax orsaka biverkningar med alla användare behöver inte få dem.Vanlig (färre än 1 av 100 patienter): Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, klåda, hudutslag, fotosensitivitet (hudirritation vid starkt solljus), trötthet, feber.
Mindre vanlig (färre än 1 av 100 patienter): Nässelutslag, håravfall, klåda.


Sällsynt (färre än 1 av 1000 patienter): Allergisk överkänslighetsreaktion med symtom såsom svullnad, svårighet att andas och blodtrycksfall, andnöd, påverkan på lever och njurar.
Mycket sällsynt (färre än 1 av 10 000 patienter): Minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar, inflammation i levern, gulsot, njursvikt, smärta i nedre delen av ryggen (flanken eller njurtrakten). Oro, förvirring, hallucinationer, darrning, ostadig gång, svårt att uttala ord tydligt, kramper, hjärnsjukdom, medvetslöshet.Sluta att ta Zovirax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)
• svullnad av ansikte, tunga eller svalg
• svårigheter att svälja
• nässelutslag och andningssvårigheter.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Förvaring och hållbarhet
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar