Leta i den här bloggen

Zyloric Tablett 300 mg

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

Vad innehåller läkemedlet?
Verksamt ämne: allopurinol 100 resp. 300 mg.
Övriga ämnen: laktosmonohydrat 50 resp. 150 mg, magnesiumstearat, povidon, stärkelse.

Hur verkar läkemedlet?
Zyloric hämmar bildningen av urinsyra och sänker därmed halten av urat (urinsyrasalt) i kroppen. På så sätt förhindras bildningen av uratsten i urinen liksom uratutkristallisering i leder och vävnader.

Innehavare av godkännande för försäljning
ASPEN

Europé GmbHIndustriestrasse 32-36

D-23843 Bad Oldesloe

Tyskland
Ombud

Orion Pharma AB

Box 520

192 05 Sollentuna

Telefon: 08 – 623 64 40

e-postadress: info@orionpharma.com

Vad används läkemedlet för?
Vid primär gikt, dvs vid tillstånd med mycket höga urinsyrahalter i blodet, särskilt i samband med njursjukdom eller sten i urinvägarna orsakad av urinsyra eller urinsyrasalter (urater).
Vid sekundär gikt, dvs vid förhöjda urinsyrahalter på grund av bakomliggande sjukdom t ex vid vissa blod- och benmärgssjukdomar.
I förebyggande syfte mot förhöjda urinsyrahalter till följd av behandling av tumörsjukdomar.

När skall läkemedlet inte användas?
Zyloric skall inte användas vid överkänslighet mot allopurinol eller mot övriga innehållsämnen.

Att tänka på innan och när läkemedlet används
Sluta att ta Zyloric och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

•svullnad av ansikte, tunga eller svalg

•svårigheter att svälja

•nässelutslag och andningssvårigheter

Rådgör med läkare innan du tar Zyloric:

•om du har nedsatt lever eller njurfunktion

•om du samtidigt behandlas med blodförtunnande medel.

•om du behandlas för högt blodtryck eller hjärtsvikt med t ex urindrivande medel eller så kallade ACE-hämmare.Zyloric innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.Zyloric kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vissa vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

Vid behandling med Zyloric kan xantin, ett förstadium till urinsyra, ansamlas i kroppen. För att undvika xantinutfällning i uringångarna är det därför viktigt att man dricker mycket.

Graviditet
Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid användning av Zyloric under graviditet.

Amning
Otillräckliga uppgifter om hurvida Zyloric går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Zyloric under amning.

Trafikvarning
Enstaka fall av dåsighet, yrsel och oförmåga att samordna rörelser har förekommit vid behandling med Zyloric. Detta bör beaktas, framför allt i början av behandlingen, vid t ex bilkörning och hantering av maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?
Behandlingseffekten kan påverkas om Zyloric tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Din läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.Zyloric kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel som innehåller följande verksamma ämnen:

•azatioprin, cyklofosfamid, ciklosporin eller merkaptopurin (läkemedel med celldödande/benmärgshämmande effekt)

•didanosin (läkemedel mot HIV)

•teofyllin (läkemedel mot astma)

•fenantoin (läkemedel mot kramper)

•warfarin (blodförtunnande medel)

•probenecid (medel mot gikt)

•salicylater (inflammationshämmande medel) i höga doser

Risken för allergiska utslag kan öka om du tar ampicillin eller amoxicillin (medel mot infektioner) samtidigt som Zyloric.

Rådgör därför med läkare före annan samtidig medicinering..

Hur skall du använda läkemedlet?
Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.
För att undvika eventuellt illamående och kräkningar bör man ta tabletterna efter måltid.

Vad skall man göra om man tagit för stor dos?
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

Vilka biverkningar kan läkemedlet ge?
Vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 100): Hudutslag.

Mindre vanliga (färre än 1 person av 100): Illamående, kräkningar och diarré. Leverpåverkan. Överkänslighetsreaktioner.

Sällsynta (färre än 1 person av 1000): Generella överkänslighetssymtom med symtom såsom feber, lymfkörtelsjukdom, kärlinflammation, ledvärk, svullnad i läppar och luftvägar (angioödem se "Att tänka på innan och när läkemedlet används"). Påverkan på blodbilden t ex agranulocytos, se "Att tänka på innan och när läkemedlet används". Hudförändringar ibland allvarliga med symtom såsom rodnad, fjällning, sårbildning, blåsor och blemmor, klåda. Nedsatt njur- och leverfunktion. Leverinflammation.

Mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000): Infektion i hudens hårsäckar. Lymfkörtelsjukdom, anafylaktisk chock, diabetes, ökad fetthalt i blodet, depression. Medvetslöshet, förlamning, rubbning i samordning av muskelrörelser, nervsjukdom, onormala känselförnimmelser, nervinflammation, sömnighet, huvudvärk, förändrad smakuppfattning, kramper. Påverkan på synen. Yrsel, tryck i bröstet, långsam hjärtverksamhet, förhöjt blodtryck, kärlinflammation, blodkräkning, inflammation i munslemhinnan, fettrik avföring, förändrade tarmtömningsvanor. Håravfall, missfärgat hår, muskelsmärta, ledvärk. Blod i urinen, urinförgiftning, njurinflammation, urinvägsstenar, njursvikt. Manlig impotens, bröstömhet/bröstförstoring hos män. Svullnad, allmän sjukdomskänsla och feber.

Förvaring och hållbarhet
Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.
Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Senaste revision. Denna bipacksedel godkändes senast:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar