Leta i den här bloggen

Zyprexa® Velotab Frystorkad tablett 10 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.


- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ZYPREXA VELOTAB är och vad det används för
2. Innan du använder ZYPREXA VELOTAB
3. Hur du använder ZYPREXA VELOTAB
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ZYPREXA VELOTAB ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZYPREXA VELOTAB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


ZYPREXA VELOTAB tillhör läkemedelsgruppen neuroleptika.ZYPREXA VELOTAB används för att behandla symtom som att höra, se eller förnimma något som inte finns, vanföreställningar, ovanlig misstänksamhet och tillbakadragenhet. Personer med dessa tillstånd kan också känna sig deprimerade, ängsliga eller spända.


ZYPREXA VELOTAB används för att behandla mani, dvs att ha onormalt mycket energi, att behöva mycket mindre sömn än vanligt, att tala mycket snabbt med tankeflykt och ibland kraftig irritation. Läkemedlet stabiliserar även stämningsläget och förhindrar uppkomst av de extrema humörsvängningar som är typiska för detta tillstånd och som gör dig oförmögen att fungera normalt.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZYPREXA VELOTAB
Ta inte ZYPREXA VELOTAB
•om du är allergisk (överkänslig) mot olanzapin eller något av övriga innehållsämnen i ZYPREXA VELOTAB. En allergisk reaktion kan yttra sig som hudutslag, klåda, uppsvullet ansikte, svullna läppar eller svårighet att andas. Om detta skulle inträffa, kontakta din läkare.

•om du tidigare har haft ögonproblem som t ex vissa typer av glaukom (ökat tryck i ögat).

Var särskilt försiktig med ZYPREXA VELOTAB
•Läkemedel av denna typ kan orsaka onormala rörelser i ansikte eller tunga. Kontakta din läkare om detta inträffar.

•Denna typ av läkemedel kan också orsaka en kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och dåsighet. Dessa biverkningar förekommer ytterst sällan men om de inträffar kontakta din läkare omedelbart.

•Användning av ZYPREXA VELOTAB på äldre patienter med demens rekommenderas inte eftersom det kan ge allvarliga biverkningar.Det är viktigt att du talar om för din läkare om du lider av någon av följande sjukdomar:

•diabetes

•hjärtsjukdom

•lever- eller njursjukdom

•Parkinsons sjukdom

•epilepsi

•prostataproblem

•tarmvred (paralytisk ileus)

•blodsjukdom

•stroke eller lindrig form av stroke (tillfälliga symtom på stroke).

För dementa patienter ska läkaren informeras om patienten haft stroke eller lindrigare form av stroke.Är du över 65 år bör blodtrycket kontrolleras regelbundet av din doktor.ZYPREXA VELOTAB är inte avsedda för patienter som är under 18 år.

Användning av andra läkemedel

Ta endast andra läkemedel under behandlingen med ZYPREXA VELOTAB om din läkare tillråder detta. Tillsammans med följande läkemedel kan dåsighet uppkomma: medel mot depression och ångest samt sömnmedel (lugnande medel).


Du bör tala om för din läkare om du tar fluvoxamin (medel mot depression) eller ciprofloxacin (medel mot infektion), eftersom det kan bli nödvändigt att ändra din dosering av ZYPREXA VELOTAB.


Tala alltid om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar läkemedel mot Parkinsons sjukdom.

Intag av ZYPREXA VELOTAB med mat och dryck
Drick ej alkohol under behandling med ZYPREXA VELOTAB, eftersom ZYPREXA VELOTAB tillsammans med alkohol kan orsaka dåsighet.

Graviditet och amning
Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid kontakta din läkare så snart som möjligt. ZYPREXA VELOTAB ska inte tas under graviditet utan att du rådfrågat din läkare. Du ska inte ta detta läkemedel om du ammar, eftersom små mängder ZYPREXA VELOTAB kan gå över i modersmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner
Det finns risk för att du känner dig dåsig när du använder ZYPREXA VELOTAB. Om detta inträffar, kör ej bil eller arbeta med verktyg eller maskiner och rådgör med din läkare om detta.

Viktig information om några hjälpämnen i ZYPREXA VELOTAB
Patienter som inte tål fenylalanin: ZYPREXA VELOTAB innehåller aspartam, vilket är en fenylalaninkälla. Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.Patienter som inte tål mannitol: ZYPREXA VELOTAB innehåller mannitol.ZYPREXA VELOTAB innehåller natriummetylparahydroxibensoat och natriumpropylparahydroxibensoat som kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa personer. En allergisk reaktion kan yttra sig som utslag, klåda eller andnöd. Den kan komma omedelbart eller ett tag efter att du tagit ZYPREXA VELOTAB.


3. HUR DU ANVÄNDER ZYPREXA VELOTAB


Ta alltid ZYPREXA VELOTAB enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare. Dosen av ZYPREXA VELOTAB är 5-20 mg per dag. Kontakta din läkare om symtomen återkommer men sluta inte att ta läkemedlet om inte din läkare sagt till dig att göra det. Du ska ta ZYPREXA VELOTAB en gång om dagen. Försök ta ZYPREXA VELOTAB vid samma tidpunkt varje dag antingen vid måltid eller mellan måltider. ZYPREXA VELOTAB ska tas genom munnen.ZYPREXA VELOTAB tabletter går lätt sönder och ska därför hanteras försiktigt. Tabletterna kan falla sönder om man tar i dem med fuktiga händer.1.Håll tablettkartan i kanten och lossa en “ruta” genom att försiktigt riva längs med perforeringen.

2.Drag av folien.

3.Tryck försiktigt upp tabletten.

4.Lägg tabletten i munnen, den löses genast upp och kan sedan enkelt sväljas.Du kan även lägga tabletten i ett glas vatten, apelsinjuice, äppeljuice, mjölk eller i en kopp kaffe och röra om. Beroende på dryck kan blandningen ändra färg och ev bli grumlig. Drick upp direkt.
Om du har tagit för stor mängd av ZYPREXA VELOTAB
Patienter som har tagit för stor mängd ZYPREXA VELOTAB har fått följande symtom: Snabb hjärtfrekvens, agitation/aggressivitet, talsvårigheter, ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga) och medvetandesänkning. Andra symtom kan vara: Akut förvirring, kramper (epilepsi), koma, en kombination av feber, andfåddhet, svettning, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet, långsam andning, andningssvårighet, högt eller lågt blodtryck, onormal hjärtrytm. Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus. Ta med dig återstående tabletter.

Om du har glömt att ta ZYPREXA VELOTAB
Ta dina tabletter så snart du kommer ihåg. Ta inte två doser samma dag.

Om du slutar att använda ZYPREXA VELOTAB
Det är viktigt att du följer din läkares anvisningar och ej slutar att ta läkemedlet för att du känner dig bättre.Om du plötsligt slutar att ta ZYPREXA VELOTAB kan du uppleva symtom som svettning, sömnsvårigheter, darrningar, ångest, illamående och kräkningar. Din läkare kan rekommendera dig att minska dosen gradvis innan behandlingen avslutas.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan ZYPREXA VELOTAB orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mycket vanliga biverkningar (uppträder hos 1 användare av 10):

•viktökning

•sömnighet

•ökade nivåer av prolaktin i blodet.Vanliga biverkningar (uppträder hos 1 till 10 användare av 100):

•förändringar i nivåer av blodkroppar och blodfetter

•ökade sockernivåer i blodet och urinen

•ökad aptit

•yrsel

•rastlöshet

•darrningar

•muskelstelhet eller spasmer (inklusive ögonrörelser)

•talsvårigheter

•ofrivilliga rörelsestörningar (särskilt i ansikte eller tunga)

•förstoppning

•muntorrhet

•utslag

•kraftlöshet

•extrem trötthet

•vätskeansamling som leder till svullnader i händer, vrister eller fötter

•i början av behandlingen kan vissa personer känna yrsel eller svimma (med långsam hjärtfrekvens) särskilt när de reser sig från liggande eller sittande ställning. Detta försvinner ofta av sig själv. Om så ej är fallet, kontakta din läkare.

•sexuella problem såsom minskad sexualdrift hos män och kvinnor eller erektionsproblem hos män.Mindre vanliga biverkningar (uppträder hos 1 till 10 användare av 1000):

•långsamma hjärtslag

•solkänslighet

•urininkontinens

•håravfall.

•utebliven eller förkortad menstruation

•bröstförändringar hos män och kvinnor såsom onormal produktion av bröstmjölk eller onormal förstoring.Andra biverkningar som kan uppträda (frekvensen kan inte bedömas utifrån tillgängliga data):

•allergisk reaktion, t ex svullnad i munnen och halsen, klåda, utslag

•diabetes eller försämring av diabetessjukdomen, ibland förenat med ketoacidos (ketoner i blodet och urinen) eller koma

•sänkning av den normala kroppstemperaturen

•kramper, i allmänhet vid känd benägenhet för kramper (epilepsi)

•en kombination av feber, snabbare andning, svettningar, muskelstelhet och dåsighet eller sömnighet

•spasmer i ögonmusklerna (med rullande ögonrörelser)

•onormal hjärtrytm

•plötsligt, oförklarat dödsfall

•blodpropp, t ex djup ventrombos i benet eller blodpropp i lungan

•inflammation i bukspottkörteln som medfört svår magvärk, feber och sjukdomskänsla

•leversjukdom som yttrar sig i gulfärgning av hud och ögonvitor

•muskelsjukdom som yttrar sig i oförklarad värk och smärta

•svårigheter att kasta vatten

•förlängd och/eller smärtsam erektion.


Vid medicinering med olanzapin kan äldre patienter med demens få stroke, lunginflammation, urininkontinens, ökad falltendens, extrem trötthet, synhallucinationer, ökad kroppstemperatur, hudrodnad och gångsvårigheter. Några dödsfall har rapporterats hos denna specifika patientgrupp.För patienter med Parkinsons sjukdom kan ZYPREXA VELOTAB förvärra symtomen.I sällsynta fall kan denna typ av läkemedel efter långvarigt bruk hos kvinnor orsaka mjölksekretion från brösten eller utebliven eller oregelbunden menstruation. Om detta är bestående, tala med din läkare. I mycket sällsynta fall kan spädbarn, vars mödrar använt ZYPREXA VELOTAB under den sista graviditetsperioden (tredje trimestern), få darrningar, vara sömniga eller dåsiga.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare.

5. HUR ZYPREXA VELOTAB SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.Läkemedel som inte förbrukas bör lämnas till apoteket för förstöring. Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

•Den aktiva substansen är olanzapin. Varje frystorkad tablett innehåller 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg av den aktiva substansen olanzapin. Exakt mängd anges på din ZYPREXA VELOTAB förpackning.

•Övriga innehållsämnen är: Gelatin, mannitol (E421), aspartam (E951), natriummetylparahydroxibensoat (E219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E217).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg är gula, frystorkade tabletter. ZYPREXA VELOTAB löses upp genast då du lagt den i munnen, så att den blir lätt att svälja.


ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg frystorkade tabletter tillhandahålls i kartong med 28, 35, 56, 70 eller 98 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nederländerna.

Tillverkare: Eli Lilly and Company, Kingsclere Rd, Basingstoke, Storbritannien.

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84
Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 (0)2 548 84 84

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел: + 359 2 491 41 40
Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Česká republika

Eli Lilly ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111
Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf.: +45 45 26 60 00
Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31(0)30 6025800

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel: + 49 (0) 6172 273 2222
Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited. Eesti filiaal

Tel: + 372 6817 280
Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H.

Tel: + 43 (0) 1 711 780

Ελλάda

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: + 30 210 629 4600
Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: + 48 (0) 22 440 33 00

España

Lilly S.A.

Tel: + 34 91 663 50 00
Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351 21 412 66 00

France

Lilly France S.A.S.

Tél: + 33 (0) 1 55 49 34 34
România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0) 1 661 4377
Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 80 00
Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39 055 42571
Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358 (0)9 8545 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: + 357 22 715000
Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46 (0)8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited, pārstāvniecība Latvijā

Tel: + 371 67364000
United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: +44 (0) 1256 315000

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel: + 370 (5) 2649600

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar