Leta i den här bloggen

Zyrlex Filmdragerad tablett 10 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Zyrlex måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter 14 dagar.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZYRLEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZYRLEX
3. HUR DU TAR ZYRLEX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZYRLEX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZYRLEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Zyrlex.Zyrlex kan användas till vuxna och barn från 6 år för tillfälliga allergiska besvär såsom röda, rinnande och kliande ögon samt rinnsnuva, nästäppa och nysningar. De allergiska besvären kan orsakas av bland annat pollen, pälsdjur, kvalster eller damm.Cetirizin som finns i Zyrlex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR ZYRLEX
Ta inte Zyrlex
om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min);

om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans i Zyrlex, något av övriga innehållsämnen, hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).

Du ska inte ta Zyrlex 10 mg tabletter

om du har något av följande sällsynta ärftliga tillstånd: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Var särskilt försiktig med Zyrlex
Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla antihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar cetirizin.

Intag av Zyrlex med mat och dryck
Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av föda.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Som med andra läkemedel ska Zyrlex undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock upphöra.Du ska inte använda Zyrlex under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner
Kliniska studier har inte visat att Zyrlex ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.
Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.
Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.

Viktig information om något innehållsämne i Zyrlex
Zyrlex filmdragerade tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. HUR DU TAR ZYRLEX


Hur och när ska du ta Zyrlex?
Dessa riktlinjer gäller såvida inte läkaren har gett dig andra instruktioner om hur du ska använda Zyrlex .
Följ dessa instruktioner, annars har kanske Zyrlex inte full effekt.Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.Vuxna och ungdomar över 12 år:
10 mg en gång dagligen som 1 tablett.Barn mellan 6 och 12 år:
5 mg 2 gånger dagligen som ½ tablett 2 gånger dagligen.Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:
Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.Om du upplever att effekten av Zyrlex är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.Behandlingstid
Om du behöver använda Zyrlex längre tid än 14 dagar bör du kontakta läkare för att utesluta en allvarligare orsak till besvären.

Om du har tagit för stor mängd av Zyrlex
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

Om du har glömt att ta Zyrlex
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Zyrlex
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zyrlex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföringen. Frekvensen definieras enligt följande: vanliga: 1 patient av 100 till 1 av 10, mindre vanliga: 1 av 1000 till 1 av 100, sällsynta: 1 av 10 000 till 1 av 1000, mycket sällsynta: mindre än 1 av 10 000.

Blodet och lymfsystemet:
Mycket sällsynta: Trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

Hela kroppen:
Vanliga: Trötthet

Hjärtat:
Sällsynta: Takykardi (för snabb hjärtfrekvens)

Ögon:
Mycket sällsynta: Ackommodationsstörningar, dimsyn, okolugyr kris (ögonen har okontrollerade rörelser)

Magtarmkanalen:
Vanliga:, muntorrhet, illamående, diarré
Mindre vanliga: Buksmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:
Mindre vanliga: Asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla
Sällsynta: Ödem (svullnad)

Immunsystemet:
Sällsynta: Allergiska reaktioner, ibland allvarliga (mycket sällsynt)

Lever och gallvägar:
Sällsynta: Onormal leverfunktion

Undersökningar:
Sällsynta: Viktökning

Centrala och perifera nervsystemet:
Vanliga: Yrsel, huvudvärk
Mindre vanliga: Parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)
Sällsynta: Kramper, rörelsesvårigheter
Mycket sällsynta: Svimning, darrningar, dysgeusi (ändrad smak)

Psykiska störningar:
Vanliga: Sömnighet
Mindre vanliga: Rastlöshet
Sällsynta: Aggressivitet, förvirring, depression, hallucinationer, sömnlöshet
Mycket sällsynta: Tics

Njurar och urinvägar:
Mycket sällsynta: Onormal urinutsöndring

Andningsvägar:
Vanliga: Inflammation i svalget, snuva

Hud:
Mindre vanliga: Klåda, utslag
Sällsynta: Nässelfeber
Mycket sällsynta: Ödem, fixt läkemedelsutslag

Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du informera läkaren. Sluta att ta Zyrlex vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZYRLEX SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och tryckförpackningen.Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen i Zyrlex är cetirizindihydroklorid. 1 filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, makrogol 400, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroxipropylmetylcellulosa (E464), kolloidal vattenfri kiseldioxid och titandioxid (E 171) )

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vita, avlånga filmdragerade tabletter med brytskåra och prägling Y-Y.

Förpackningsstorlekar: 7, 14 eller 30 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
UCB Nordic A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 Köpenhamn S
Danmark
tel 040-29 49 00

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike: Zyrtec 10 mg – Filmtabletten
Belgien: Reactine, Cetirizine-UCB, Zyrtec
Bulgarien: Zyrtec
Cypern: Zyrtec
Tjeckien: Zyrtec, Reactine
Danmark: Benaday, Zyrtec
Estland: Zyrtec
Finland: Zyrtec
Frankrike: Reactine 10 mg comprimé pelliculé sécable, Virlix, Cetirizine UCB 10mg, Zyrtec, Actifed Allergie cetirizine 10mg comprimé pelliculé sécable, Zyrtecset
Tyskland: Zyrtec, Zyrtec P, Reactine
Grekland: Ziptek
Ungern: Zyrtec filmtabletta, Zyrtec start filmtabletta
Irland: Zirtek tablets, Reactine 10 mg tablets
Italien: Formistin, Reactidiem "10 mg compresse rivestite con film", Zirtec 10 mg compresse rivestite con film
Lettland: Zyrtec
Litauen: Zyrtec
Luxemburg: Reactine, Zyrtec, Cetirizine-UCB
Malta: Zyrtec
Nederländerna: Reactine tabletten 10 mg, Zyrtec
Norge: Reactine, Zyrtec
Polen: Reactine, Virlix, Zyrtec, Zyrtec UCB
Portugal: Zyrtec, Virlix
Rumänien: Zyrtec
Slovakien: Zyrtec tbl flm 10mg, Reactine 10 mg
Slovenien: Zyrtec10 mg filmsko oblozene tablete
Spanien: Alerlisin, Virlix, Reactine10 mg comprimidos, Zyrtec comprimidos recubiertos con pelicula
Sverige: Zyrlex
Storbritannien: Benadryl one a day, Benadryl one a day relief, Zirtek allergy relief tablets, Zirtek allergy tablets

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar