Leta i den här bloggen

Zyrlex Oral lösning 1 mg/ml

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZYRLEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZYRLEX
3. HUR DU TAR ZYRLEX
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZYRLEX SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. VAD ZYRLEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Zyrlex.
Zyrlex är ett läkemedel mot allergi.


Till vuxna och barn från 2 år används Zyrlex för

lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk snuva)

lindring av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria)

Cetirizin som finns i Zyrlex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU TAR ZYRLEX
Ta inte Zyrlex
om du har allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under 10 ml/min);

om du är allergisk (överkänslig) mot aktiv substans i Zyrlex, något av övriga innehållsämnen, hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).

Du ska inte ta Zyrlex 1 mg/ml oral lösning

om du har följande sällsynta ärftliga tillstånd: fruktosintolerans.

Var särskilt försiktig med Zyrlex
Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva justeras. Den nya dosen bestäms av läkaren.

Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.

Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla aintihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.

Intag av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar cetirizin.

Intag av Zyrlex med mat och dryck
Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av föda.

Graviditet och amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Som med andra läkemedel ska Zyrlex undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock upphöra.

Du ska inte använda Zyrlex under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner
Kliniska studier har inte visat att Zyrlex ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.
Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.
Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.

Viktig information om något innehållsämne i Zyrlex
Zyrlex oral lösning innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.
Zyrlex oral lösning innehåller metylhydroxibensoat (E 218) och propylhydroxibensoat (E 216) som kan orsaka allergiska reaktioner, eventuellt fördröjda.


3. HUR DU TAR ZYRLEX


Hur och när ska du ta Zyrlex?
Dessa riktlinjer gäller såvida inte läkaren har gett dig andra instruktioner om hur du ska använda Zyrlex .
Följ dessa instruktioner, annars har kanske Zyrlex inte full effekt.

Lösningen kan sväljas som den är.

Vuxna och ungdomar över 12 år:
10 mg en gång dagligen som 10 ml oral lösning (2 fulla doseringsskedar).

Barn mellan 6 och 12 år:
5 mg 2 gånger dagligen som 5 ml oral lösning (1 full doseringssked) 2 gånger dagligen.

Barn mellan 2 och 6 år:
2,5 mg 2 gånger dagligen som 2,5 ml oral lösning (½ doseringssked) 2 gånger dagligen.

Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:
Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.

Om du upplever att effekten av Zyrlex är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.

Behandlingstid
Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.

Om du har tagit för stor mängd av Zyrlex
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.

Om du har glömt att ta Zyrlex
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zyrlex
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zyrlex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföringen. Frekvensen definieras enligt följande: vanliga: 1 patient av 100 till 1 av 10, mindre vanliga: 1 av 1000 till 1 av 100, sällsynta: 1 av 10000 till 1 av 1000, mycket sällsynta: mindre än 1 av 10000.

Blodet och lymfsystemet:

Mycket sällsynta: Trombocytopeni (minskat antal blodplättar)

Hela kroppen:

Vanliga: Trötthet

Hjärtat:

Sällsynta: Takykardi (för snabbhjärtfrekvens)

Ögon:

Mycket sällsynta: Ackommodationsstörningar, dimsyn, okolugyr kris (ögonen har okontrollerade rörelser)

Magtarmkanalen:

Vanliga: Diarré, muntorrhet, illamående

Mindre vanliga: Buksmärta

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:

Mindre vanliga: Asteni (extrem kraftlöshet), sjukdomskänsla

Sällsynta: Ödem

Immunsystemet:

Sällsynta: Allergiska reaktioner, ibland allvarliga (mycket sällsynt)

Lever och gallvägar:

Sällsynta: Onormal leverfunktion

Undersökningar:

Sällsynta: Viktökning

Centrala och perifera nervsystemet:

Vanliga: Yrsel, huvudvärk

Mindre vanliga: Parestesi (onormala känselförnimmelser i huden)

Sällsynta: Kramper, rörelsesvårigheter

Mycket sällsynta: Svimning, darrningar, dysgeusi (ändrad smak))

Psykiska störningar:

Vanliga: Sömnighet

Mindre vanliga: Rastlöshet

Sällsynta: Aggressivitet, förvirring, depression, hallucinationer, sömnlöshet

Mycket sällsynta: Tics

Njurar och urinvägar:

Mycket sällsynta: Onormal urinutsöndring

Andningsvägar:

Vanliga: Inflammation i svalget, snuva

Hud:

Mindre vanliga: Klåda, utslag

Sällsynta: Nässelfeber

Mycket sällsynta: Ödem, fixt läkemedelsutslag

Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du informera läkaren. Sluta att ta Zyrlex vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZYRLEX SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och flaskan.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen i Zyrlex oral lösning är cetirizindihydroklorid. 10 ml (= 2 doseringsskedar) innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.

Övriga innehållsämnen är sorbitol (E 420), glycerol, propylenglykol, sackarinnatrium, metylparahydroxibensoat (E 218), propylparahydroxibensoat (E 216), smakämne, natriumacetat, ättiksyra, renat vatten.

10 ml Zyrlex oral lösning (= 2 doseringsskedar) innehåller sorbitol motsvarande 3,15 g glukos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Klar, färglös vätska med svagt söt smak och banansmak

Förpackning med flaska innehållande 200 ml lösning.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
UCB Nordic A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 Köpenhamn S
Danmark
tel 040-29 49 00

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike: Zyrtec 1 mg/ml – orale Lösung
Belgien: Zyrtec
Cypern: Zyrtec
Danmark: Benaday, Zyrtec
Estland: Zyrtec
Finland: Zyrtec
Frankrike: Virlix, Zyrtec
Tyskland: Zyrtec saft, cetirizin allergie saft
Ungern: Zyrtec oldat
Irland: Zirtek oral solution 1mg/ml
Italien: Zirtec 1mg/ml soluzione orale
Lettland: Zyrtec
Litauen: Zyrtec
Luxemburg: Zyrtec
Malta: Zyrtec
Nederländerna: Zyrtec
Norge: Zyrtec
Polen: Virlix, Zyrtec
Portugal: Zyrtec, Virlix
Slovenien: Zyrtec1 mg/ml peroralna raztopina
Spanien: Alerlisin, Virlix, Reactine 5mg/5ml solución oral, Zyrtec solución oral
Sverige: Zyrlex
Storbritannien: Benadryl allergy oral syrup, Benadryl for children allergy solution, Zirtek allergy relief for children, Zirtek allergy solution, 1 mg/ml

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar