Leta i den här bloggen

ZYTIGA Tablett 250 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. ZYTIGA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR ZYTIGA
3. HUR DU TAR ZYTIGA
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR ZYTIGA SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


1. ZYTIGA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


ZYTIGA innehåller ett läkemedel som kallas för abirateronacetat. ZYTIGA gör att din kropp slutar producera testosteron. Det kan göra att tillväxten av prostatacancer sker långsammare. Det används för att behandla prostatacancer som har spridits till andra delar av kroppen.När du tar detta läkemedel ordinerar läkaren också ett annat läkemedel som kallas för prednison eller prednisolon. Detta görs för att minska risken för att få högt blodtryck, för mycket vatten i kroppen (vätskeretention) eller minskade nivåer av ett ämne som heter kalium i blodet.


2. INNAN DU TAR ZYTIGA
Ta inte ZYTIGA
om du är allergisk (överkänslig) mot abirateronacetat eller mot något av övriga innehållsämnen i ZYTIGA (anges i avsnitt 6)

om du är eller kan vara gravid.

Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Var särskilt försiktig med ZYTIGA
Kontrollera med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel:

om du har leverproblem

om du har haft högt blodtryck eller hjärtsvikt eller lågt kaliumvärde i blodet

om du har haft andra hjärt- eller blodkärlsproblem.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.Blodprovskontroll

ZYTIGA kan påverka din lever utan att du får några symtom. När du tar detta läkemedel kontrollerar läkaren ditt blod för att se om det finns några effekter på din lever.

Intag av andra läkemedel
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana och växtbaserade läkemedel.

Intag av ZYTIGA med mat och dryck
Detta läkemedel får inte tas tillsammans med mat.

Ät ingenting minst två timmar innan ZYTIGA ska tas och minst en timme efter att tabletterna har tagits. Intag av ZYTIGA tillsammans med mat kan ge biverkningar.


Graviditet och amning
ZYTIGA är inte avsett att användas av kvinnor.

Detta läkemedel kan skada fostret om det tas av kvinnor som är gravida, och ska inte tas av kvinnor som ammar ett barn.

Kvinnor som är gravida eller som kan vara gravida ska använda handskar om de behöver röra vid eller hantera ZYTIGA.

Om du har sex med en kvinna som kan bli gravid, använd kondom och ett annat effektivt preventivmedel. Om du har sex med en gravid kvinna, använd kondom för att skydda fostret.

Körförmåga och användning av maskiner
Det är inte troligt att detta läkemedel påverkar din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

Viktig information om några innehållsämnen i ZYTIGA
ZYTIGA innehåller laktos (en typ av socker). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller också cirka 27 mg natrium per daglig dos bestående av fyra tabletter. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. HUR DU TAR ZYTIGA


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Hur mycket du ska ta

Vanlig dos är 1000 mg (fyra tabletter) en gång om dagen.Intag av läkemedlet

Ta detta läkemedel genom munnen.

Ta inte ZYTIGA tillsammans med mat.

Ät ingenting minst två timmar innan ZYTIGA ska tas och minst en timme efter att tabletterna har tagits (se avsnitt 2, ”Intag av ZYTIGA med mat och dryck”).

Svälj tabletterna hela med vatten.

Dela inte tabletterna.

ZYTIGA tas tillsammans med ett läkemedel som kallas för prednison eller prednisolon. Ta alltid prednison eller prednisolon enligt läkarens anvisningar.

Du behöver ta prednison eller prednisolon varje dag under tiden du tar ZYTIGA.

Den mängd prednison eller prednisolon du tar kan behöva ändras om du råkar ut för en medicinsk akutsituation. Läkaren talar om för dig om du behöver ändra den mängd prednison eller prednisolon som du tar. Sluta inte ta prednison eller prednisolon utan att din läkare sagt till dig att du ska göra det.

Läkaren kan även ordinera andra läkemedel samtidigt som du tar ZYTIGA och prednison eller prednisolon.Användning för barn

Detta läkemedel är inte avsett att användas av barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd av ZYTIGA
Om du tar mer än du borde, tala med läkare eller åk omedelbart till sjukhus.


Om du har glömt att ta ZYTIGA
Om du glömmer att ta ZYTIGA eller prednison eller prednisolon, ta din vanliga dos nästa dag.

Om du glömmer att ta ZYTIGA eller prednison eller prednisolon i mer än en dag, tala med läkare utan dröjsmål.

Om du slutar att ta ZYTIGA
Sluta inte ta ZYTIGA eller prednison eller prednisolon utan att läkare sagt till dig att du ska göra det.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal för råd.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan ZYTIGA orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Sluta ta ZYTIGA och uppsök läkarvård omedelbart om du märker något av följande:

Muskelsvaghet, muskelryckningar eller bultande hjärtslag (hjärtklappning). Det kan vara tecken på att kaliumnivån i ditt blod är låg.Övriga biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Vätska i ben eller fötter, lågt kaliumvärde i blodet, högt blodtryck, urinvägsinfektion.

Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)

Höga nivåer av blodfetter, förhöjda levervärden, bröstsmärta, rubbningar i hjärtrytmen, hjärtsvikt, snabb puls.

Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare):

Problem med binjurarna (relaterat till problem med salt och vatten).Benförlust kan förekomma hos män som behandlas för prostatacancer. ZYTIGA i kombination med prednison eller prednisolon kan öka benförlusten.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZYTIGA SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum (EXP) som anges på kartongen och burketiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är abirateronacetat. Varje tablett innehåller 250 mg abirateronacetat.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat och kolloidal, vattenfri kiseldioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
ZYTIGA-tabletterna är vita till benvita, ovala till formen, med texten ”AA250” på en sida.

Tabletterna tillhandahålls i en plastburk med plastlock. En burk innehåller 120 tabletter. Varje kartong innehåller en burk.

Innehavare av godkännande för försäljning
Janssen Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B 2340 Beerse

Belgien

Tillverkare
Janssen Cilag SpA.

Via C. Janssen

Borgo San Michele

04010 Latina, ItalienFör ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

België/Belgique/Belgien

Janssen Cilag NV/SA

Antwerpseweg 15 17

B 2340 Beerse

Tel/Tél: +32 14 64 94 11
Luxembourg/Luxemburg

Janssen Cilag NV/SA

Antwerpseweg 15 17

B 2340 Beerse

Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 14 64 94 11

България

Джонсън & Джонсън България ЕООД

ж.к. Младост 4

Бизнес Парк София, сграда 4

София 1766

Тел.: +359 2 489 94 00
Magyarország

Janssen Cilag Kft.

Tó Park

H 2045 Törökbálint

Tel: +36 23 513 858

Česká republika

Janssen Cilag s.r.o.

Karla Engliše 3201/06

CZ 150 00 Praha 5

Tel. +420 227 012 222
Malta

Am Mangion Ltd.

Mangion Building,

Triq Ġdida fi Triq Valletta

MT Luqa LQA 6000

Tel: +356 2397 6000

Danmark

Janssen Cilag A/S

Hammerbakken 19

DK 3460 Birkerød

Tlf: +45 45 94 82 82
Nederland

Janssen Cilag BV

Dr. Paul Janssenweg 150

NL 5026 RH Tilburg

Tel: +31 13 583 73 73

Deutschland

Janssen Cilag GmbH

Johnson & Johnson Platz 1

D 41470 Neuss

Tel: +49 2137 955 955
Norge

Janssen Cilag AS

Drammensveien 288

NO 0283 Oslo

Tlf: +47 24 12 65 00

Eesti

Janssen Cilag Polska Sp. z o.o. Eesti filiaal

Lõõtsa 2

EE 11415 Tallinn

Tel: +372 617 7410
Österreich

Janssen Cilag Pharma GmbH

Vorgartenstraße 206B

AT 1020 Wien

Tel: +43 1 610 300

Ελλάδα

Janssen Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56

GR 151 21 Πεύκη, Αθήνα

Tηλ: +30 210 80 90 000
Polska

Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 24

PL 02 135 Warszawa

Tel.+48 22 237 60 00

España

Janssen Cilag, S.A.

Paseo de las Doce Estrellas, 5 7

Campo de las Naciones

E 28042 Madrid

Tel: +34 91 722 81 00
Portugal

Janssen Cilag Farmacêutica, LDA.

Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A

Queluz de Baixo

PT 2734 503 Barcarena

Tel: +351 21 43 68 835

France

Janssen Cilag

1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003

F 92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 44 44
România

Johnson & Johnson România SRL

Strada Tipografilor Nr. 11 15,

Clădirea S Park, Corp A2, Etajul 5

013714 Bucureşti. RO

Tel: +40 21 207 18 00

Ireland

Janssen Cilag Ltd.

50 100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG UK

Tel: +44 1494 567 567
Slovenija

Johnson & Johnson d.o.o.

Šmartinska 53

SI 1000 Ljubljana

Tel: +386 1 401 18 30

Ísland

Janssen Cilag

c/o Vistor hf.

Hörgatún 2

IS 210 Garðabær

Sími: +354 535 7000
Slovenská republika

Johnson & Johnson, s.r.o.

Plynárenská 7/B

SK 824 78 Bratislava

Tel: +421 233 552 600

Italia

Janssen Cilag SpA

Via M.Buonarroti, 23

I 20093 Cologno Monzese MI

Tel: +39 02 2510 1
Suomi/Finland

Janssen Cilag Oy

Vaisalantie/Vaisalavägen 2

FI 02130 Espoo/Esbo

Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος

Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ,

7 Ανδροκλέους

CY 1060 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 755 214
Sverige

Janssen Cilag AB

Box 7073

SE 192 07 Sollentuna

Tel: +46 8 626 50 00

Latvija

Janssen Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā

Bauskas iela 58A 3

Rīga, LV¬1004

Tel: +371 678 93561
United Kingdom

Janssen Cilag Ltd.

50 100 Holmers Farm Way

High Wycombe

Buckinghamshire HP12 4EG UK

Tel: +44 1494 567 567

Lietuva

UAB Johnson & Johnson

Geležinio Vilko g. 18A

LT 08104 Vilnius

Tel: +370 5 278 68 88Denna bipacksedel godkändes senast den 2011-09-05. Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar