Leta i den här bloggen

Zyvoxid Filmdragerad tablett 600 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD ZYVOXID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. Innan du använder ZYVOXID
3. Hur du använder ZYVOXID
4. Eventuella biverkningar
5. HUR ZYVOXID SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar


1. VAD ZYVOXID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zyvoxid är ett antibiotikum ur oxazolidinonklassen som förhindrar tillväxten av vissa bakterier (patogener) som orsakar infektioner. Zyvoxid används för behandling av lunginflammation och vissa hud- och mjukdelsinfektioner. Din läkare beslutar om Zyvoxid är en passande behandling för din infektion.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZYVOXID
Använd inte Zyvoxid om du:
•är allergisk (överkänslig) mot linezolid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel.

•använder eller om du under de senaste 2 veckorna har använt någon monoaminoxidashämmare

(MAO-hämmare, exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan bland annat användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.

•ammar, eftersom Zyvoxid passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.Zyvoxid ska eventuellt inte användas om du svarar ja på någon av nedanstående frågor. Om så är fallet, informera din läkare som kan behöva se över ditt allmänna hälsotillstånd inklusive ditt blodtryck före samt under behandlingen, och eventuellt besluta om att en annan behandling är mer lämplig för dig.Diskutera med din läkare om du är tveksam om någon av nedanstående frågor gäller dig.

•Har du högt blodtryck?

•Har du diagnostiserats med en överaktiv sköldkörtel?

•Har du en tumör på binjuren (feokromocytom) eller karcinoidsyndrom (orsakat av tumörer i hormonsystemet med symtom som diarré, rodnad, problem med väsande ljud vid andning)?

•Lider du av maniska depressioner, schizofreni med växlande sinnesstämning, förvirringstillstånd eller andra psykiska problem?

•Använder du något av följande läkemedel?

•avsvällande medel som används vid förkylning, och som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

•läkemedel som används för att behandla astma, såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

•antidepressiva läkemedel såsom tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) t ex amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

•läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan

•läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner såsom adrenalin

•läkemedel som höjer ditt blodtryck såsom noradrenalin, dopamin och dobutamin

•läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd såsom petidin

•läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom såsom buspiron

•ett antibiotikum vid namn rifampicin

Var särskilt försiktig med Zyvoxid
Tala om för din läkare innan du påbörjar behandling med detta läkemedel om du

•lätt får blåmärken och börjar blöda

•har blodbrist

•är känslig för infektioner

•tidigare har fått anfall

•har lever- eller njurproblem och framför allt om du får dialys

•har diarréTala omedelbart om för din läkare om du under pågående behandling råkar ut för

•problem med synen, såsom dimsyn, förändrat färgseende, försämrad synskärpa eller begränsningar av synfältet.

•diarré. Du kan utveckla diarré under tiden du tar eller efter du tagit antibiotika, inklusive Zyvoxid. Om diarrén blir allvarlig eller kvarstående eller om du upptäcker att din avföring innehåller blod eller slem, ska du omedelbart avbryta din behandling med Zyvoxid och kontakta din läkare. I denna situation ska du inte ta något läkemedel som kan stanna upp eller förlångsamma tarmrörelse.

•återkommande illamående eller kräkningar, buksmärta eller andfåddhet.

Användning av andra läkemedel
Det finns en risk att Zyvoxid ibland samverkar med vissa andra läkemedel och orsakar biverkningar såsom förändringar i blodtrycket, kroppstemperaturen eller hjärtfrekvensen.Tala om för din läkare om du tar eller under de senaste två veckorna har tagit något av följande läkemedel eftersom Zyvoxid inte får användas om du redan använder eller nyligen har använt dem (se också avsnitt 2 ”Använd inte Zyvoxid”).

•monoaminoxidashämmare (exempelvis fenelzin, isokarboxazid, selegilin, moklobemid). Dessa läkemedel kan användas för att behandla depression eller Parkinsons sjukdom.Tala också om för din läkare om du tar något av följande läkemedel. Din läkare kan fortfarande besluta att ge dig Zyvoxid men behöver kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd och blodtryck innan du påbörjar behandlingen samt fortlöpande under behandlingen. Din läkare kan också besluta att ge dig en annan lämpligare behandling.•avsvällande förkylningsmedel som innehåller pseudoefedrin eller fenylpropanolamin

•vissa läkemedel som används för att behandla astma såsom salbutamol, terbutalin, fenoterol

•vissa antidepressiva läkemedel kända som tricykliska eller SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Det finns många sådana läkemedel såsom amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin

•läkemedel som används för att behandla migrän, såsom sumatriptan och zolmitriptan

•läkemedel som används för att behandla plötsliga, allvarliga allergiska reaktioner, såsom adrenalin

•läkemedel som höjer ditt blodtryck, såsom noradrenalin dopamin och dobutamin

•läkemedel som används för att behandla måttliga till kraftiga smärttillstånd såsom petidin

•läkemedel som används för att behandla ångestsyndrom såsom buspiron

•läkemedel som förhindrar uppkomsten av blodproppar, såsom warfarin.Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Användning av Zyvoxid med mat och dryck
•Du kan ta Zyvoxid antingen innan, under eller efter måltid.

•Undvik stora mängder av lagrad ost, jästextrakt, eller extrakt av sojabönor (såsom sojasås) och undvik att dricka alkohol (framförallt fatöl och vin). Detta eftersom detta läkemedel kan reagera med en substans, tyramin, som finns naturligt i viss mat och det kan öka blodtrycket.

•Informera din läkare eller apotekspersonal omedelbart om du upplever dunkande huvudvärk efter att du har ätit eller druckit.

Graviditet och amning
Effekten av Zyvoxid hos gravida är okänd. Därför bör Zyvoxid inte användas under graviditet annat än efter särskild ordination av läkare. Tala om för din läkare om du är gravid, om du tror att du kan vara gravid eller om du försöker att bli gravid.

Du bör inte amma när du använder Zyvoxid eftersom läkemedlet passerar över i bröstmjölken och kan påverka barnet.

Viktig ändringKörförmåga och användning av maskiner
Zyvoxid kan göra att du känner dig yr eller upplever problem med din syn. Om detta inträffar, ska du inte köra bil eller använd a maskiner. Kom ihåg att om du inte mår bra kan din förmåga att köra bil och använda maskiner påverkas.


3. HUR DU ANVÄNDER ZYVOXID


Vuxna

Använd alltid Zyvoxid tabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett (600 mg linezolid) två gånger dagligen (var 12:e timma). Svälj tabletten hel tillsammans med vatten.Om du genomgår njurdialys ska Zyvoxid intas efter dialysen.Vanlig behandlingslängd är 10 till 14 dagar men kan vara upp till 28 dagar. Säkerheten och effektiviteten av detta läkemedel har inte fastställts vid behandling över 28 dagar. Din läkare kommer att avgöra hur länge du ska behandlas.Under tiden du tar Zyvoxid ska din läkare genomföra regelbundna blodtester för att kontrollera din blodbild.Din läkare ska kontrollera din syn om du får Zyvoxid under mer än 28 dagar.Barn

Zyvoxid används normalt inte för behandling hos barn och ungdomar (under 18 år).

Om du har tagit för stor mängd av Zyvoxid
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Sverige 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Alternativt tag kontakt med apotekspersonal omedelbart.

Om du har glömt att ta Zyvoxid
Ta den glömda tabletten så snart du kommer på det. Ta den efterföljande tabletten 12 timmar efter detta och fortsätt sedan att ta dina tabletter var 12:e timma. Ta inte dubbel dos för att ersätta den glömda dosen.

Om du slutar att ta Zyvoxid
Det är viktigt att du fortsätter att ta Zyvoxid, om inte din läkare uppmanat dig att avsluta behandlingen.Tala omedelbart om för din läkare eller apotekspersonal om du avbryter behandlingen och dina ursprungliga symtom kommer tillbaka.Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Viktig ändring4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Zyvoxid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Tala omedelbart om för din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du upplever några av dessa biverkningar under behandlingen med Zyvoxid:

•hudreaktioner såsom öm, rodnad och fjällande hud (dermatit), utslag, klåda eller svullnad framförallt i ansiktet och på halsen. Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion och det kan vara nödvändigt för dig att avsluta behandlingen med Zyvoxid.

•problem med din syn såsom dimsyn, förändrat färgseende, svårigheter att se detaljer eller om du upplever att ditt synfält blir begränsad.

•allvarlig diarré innehållande blod och/eller slem (antibiotikaassocierad kolit inkluderande pseudomembranös kolit), vilket i mycket sällsynta fall kan utvecklas till livshotande komplikationer.

•återkommande illamående eller kräkningar, magsmärta eller andfåddhet.

•krampanfall har rapporterats med Zyvoxid. Du ska omedelbart kontakta din läkare om du upplever oro, konfusion, sinnesförvirring, stelhet, skakningar, svårigheter att koordinera dina rörelser eller får krampanfall om du samtidigt också tar antidepressiva läkemedel kända som SSRI (se avsnitt 2).Domningar, stickningar eller dimsyn har rapporterats av patienter som behandlats med Zyvoxid i mer än 28 dagar. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du upplever synproblem.Andra biverkningar innefattar:Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

•svampinfektioner framförallt i slidan eller munhåla

•huvudvärk

•metallsmak i munnen

•diarré, illamående eller kräkningar

•förändring i vissa blodprovsresultat, inkluderande dem som visar din njur- eller leverfunktion eller blodsockernivå

•oförklarliga blödningar eller blåmärken som kan bero på förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka blodets förmåga att levras (koagulera) eller leda till blodbrist (anemi).Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

•inflammation i slidan eller underlivet hos kvinnor

•förändringar i antalet av vissa blodkroppar vilket kan påverka din förmåga att bekämpa infektioner

•sömnsvårigheter

•yrsel, olika känselförnimmelser såsom domningar och myrkrypningar

•dimsyn

•öronsusning (tinnitus)

•ökat blodtryck, inflammation i vener

•matsmältningsbesvär, magont, förstoppning

•muntorrhet eller munsår, svullen, öm eller missfärgad av tunga

•hudutslag

•ökad urineringsfrekvens

•feber eller frossa, smärta och värk

•trötthetskänsla, ökad törst

•inflammation i bukspottkörteln

•ökade svettningar

•påverkan på blodprovsresultat som proteinnivåer, salter eller enzymer som används som ett mått på njur-

eller leverfunktionenSällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

•påverkan på hjärtrytmen (snabbare hjärtrytm)

•transitoriska ischemiska attacker (tillfälliga rubbningar i blodflödet genom hjärnan vilket orsakar korta, övergående symtom såsom synförlust, svaghet i ben och armar, sluddrigt tal samt medvetslöshet)

•njursviktFöljande biverkningar har också rapporterats (ingen känd frekvens):

•serotonergt syndrom (med symtomen snabb hjärtrytm, förvirring, onormala svettningar, hallucinationer, ofrivilliga rörelser, frossa och skakningar)

•mjölksyraacidos (med symtomen återkommande illamående och kräkningar, buksmärta och snabbare andning)

•allvarliga hudreaktioner

•kramper

•ytlig tandmissfärgning, vilket går att avlägsna med professionell tandrengöring (manuell avlägsning)

•håravfall

•hyponatremi (låga halter av natrium i blodet)

•förändrat färgseende, svårigheter att se detaljer eller begränsat synfältOm några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ZYVOXID SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.Använd inte tabletterna efter det utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Vad Zyvoxid filmdragerade tabletter innehåller
•Den aktiva substansen i detta läkemedel är linezolid. En tablett innehåller 600 mg linezolid.

•Övriga innehållsämnen är: Tablettkärnan innehåller mikrokristallin cellulosa (E 460), majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ A), hydroxipropylcellulosa (E 463) och magnesiumstearat (E 572). Filmdrageringen innehåller makrogol 400, hypromellos (E 464), titandioxid (E 171) och karnaubavax (E 903). Bläcket innehåller röd järnoxid (E 172).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zyvoxid 600 mg filmdragerade tabletter är vita, ovala och märkta “ZYVOXID 600 mg” med rött bläck. Zyvoxid tabletter levereras i blisterförpackningar om 10 samt 30 tabletter.

Innehavande av godkännande för försäljning:
Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08/550 520 00

Tillverkare:

Pfizer Manufacturing Belgium NV

Rijksweg 12

B-2870 Puurs

Belgien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:Zyvoxid: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, ÖsterrikeZyvox: Irland, Malta, Ungern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar