Leta i den här bloggen

Zyx apelsin & honung Sugtablett 3 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad läkemedlet är och vad det används för
2. Innan du använder läkemedlet
3. Hur du använder läkemedlet
4. Eventuella biverkningar
5. Hur läkemedlet ska förvaras
6. Övriga upplysningar


1. VAD LÄKEMEDLET ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Zyx sugtabletter används för att lindra smärta och irritation i mun och svalg hos vuxna och barn över 6 år. Zyx sugtabletter har även en lätt lokalbedövande effekt.Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än den som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET
Använd inte läkemedlet
•om du är allergisk (överkänslig) mot benzydaminhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen.

Var särskilt försiktig med läkemedlet
•om du har eller har haft astma, eftersom Zyx sugtabletter då kan ge upphov till kramper i luftrören.

•om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra eller andra antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel s.k. NSAID (t.ex. diklofenak och ibuprofen).

•om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

•I sällsynta fall kan sårbildning i mun/svalg vara tecken på en allvarlig sjukdom. Skulle dina symtom försämras eller inte förbättras inom 3 dagar, du får feber eller andra symtom, bör du därför uppsöka läkare eller tandläkare.

Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Intag av läkemedlet med mat och dryck
Mat och dryck har ingen påverkan.

Graviditet och amning
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du är gravid, planerar graviditet eller ammar. Han/hon bestämmer ifall du kan ta Zyx sugtabletter.

Körförmåga och användning av maskiner
Zyx sugtabletter påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i läkemedlet
Både Zyx apelsin & honung och Zyx eukalyptus sugtabletter innehåller isomalt. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Zyx apelsin & honung sugtablett innehåller paraorange (färgämne) som kan ge allergiska reaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET


Ta alltid Zyx sugtabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna och barn över 6 år: Vanlig dos är 1 sugtablett 3 gånger dagligen i högst 7 dagar. För att uppnå maximal effekt ska du låta sugtabletten smälta långsamt i munnen. Överskrid aldrig den rekommenderade doseringen utan att först ha rådfrågat din läkare. Om besvären inte gått över efter 3 dagar, vänd dig till din läkare eller tandläkare.Zyx sugtabletter ska inte ges till barn under sex år. När barn under tolv år tar Zyx sugtabletter bör en vuxen kontrollera att de tas korrekt.

Sugtabletterna ska inte sväljas hela eller tuggas.

Om du använt för stor mängd av läkemedlet
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.Det finns dock mycket sällsynta rapporter om barn som blivit uppjagade/oroliga eller drabbats av, kramper, svettning, ofrivilliga muskelrörelser, darrningar och kräkningar efter intag av benzydamindoser ca 100 gånger högre än styrkan hos sugtabletterna.

Om du har glömt att ta läkemedlet
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Zyx sugtabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1000 användare):

Ljuskänslighet (utslag eller solskada).Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 användare):

Brännande känsla i munnen eller muntorrhet (om detta händer, drick lite vatten för att lindra effekten), allergiska reaktioner, utslag eller klåda speciellt om påverkan över hela kroppen (överkänslighetsreaktion).Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Plötslig svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor (angioödem). Kramp i struphuvudet (laryngospasm).Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner).Sluta att ta Zyx sugtabletter och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

• svullnad av ansikte, tunga eller svalg

• svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR LÄKEMEDLET SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30º. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
Zyx apelsin & honung innehåller

•Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarande 2,68 mg benzydamin).

•Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), citronsyramonohydrat, apelsinarom, honungsarom, levomenol, acesulfamkalium, kinolingult (E 104) och paraorange (E 110).Zyx eukalyptus innehåller

•Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarande 2,68 mg benzydamin).

•Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), eukalyptusolja, citronsyramonohydrat, acesulfamkalium, levomentol, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Zyx apelsin & honung är orange-gula, fyrkantiga sugtabletter med en fördjupning i mitten.Zyx eukalyptus är mörkgröna, fyrkantiga sugtabletter med en fördjupning i mitten.

Varje förpackning innehåller 20 eller 30 sugtabletter (två eller tre askar med vardera tio tabletter).Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Antula Healthcare AB, Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm.Tel: 08 -31 68 00

Fax: 08 -31 68 10

Email: info@antula.seTillverkare: ACRAF SpA, Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italien.Zyx apelsin & honung innehåller

•Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarande 2,68 mg benzydamin).

•Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), citronsyramonohydrat, apelsinarom, honungsarom, levomenol, acesulfamkalium, kinolingult (E 104) och paraorange (E 110).

Zyx eukalyptus innehåller

•Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarande 2,68 mg benzydamin).

•Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), eukalyptusolja, citronsyramonohydrat, acesulfamkalium, levomentol, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar