Leta i den här bloggen

Zyx citron Sugtablett 3 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Zyx sugtabletter måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

•Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

•Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

•Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

•Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Zyx och vad används det för?
2. Innan du använder Zyx
3. Hur du använder Zyx
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Zyx
6. Övriga upplysningar

1. VAD ÄR ZYX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
Läkemedlets utseende:
Zyx sugtabletter används för att lindra smärta och irritation i mun och svalg. Zyx sugtabletter har även en lätt lokalbedövande effekt.Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än den som anges i denna bipacksedel. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER ZYX
Använd inte Zyx:
•om du är allergisk (överkänslig) mot benzydaminhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i Zyx sugtabletter.

Var särskilt försiktig med Zyx:
•om du lider av fenylketonuri, eftersom Zyx sugtabletter innehåller en fenylalaninkälla (sötningsmedlet aspartam).

•om du är överkänslig mot salicylsyra eller andra antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel sk. NSAID (t.ex. diklofenak och ibuprofen).

•om du har eller har haft astma, eftersom Zyx sugtabletter då kan ge upphov till kramper i luftrören.I sällsynta fall kan sårbildning i mun/svalg vara tecken på en allvarlig sjukdom. Skulle dina symtom inte förbättras inom 3 dagar, bör du därför uppsöka läkare eller tandläkare.

Graviditet
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Zyx sugtabletter ska inte användas under graviditet, eftersom erfarenhet från gravida kvinnor saknas. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du är gravid eller planerar graviditet. Han/hon bestämmer ifall du kan ta Zyx sugtabletter.

Amning
Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Zyx sugtabletter ska inte användas under amning, eftersom erfarenhet från ammande kvinnor saknas. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du ammar. Han/hon bestämmer ifall du kan ta Zyx sugtabletter.

Körförmåga och användning av maskiner:
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra riskfyllda arbeten. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Zyx:
Zyx sugtabletter innehåller isomalt. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Innehåller även aspartam, en fenylalaninkälla. Kan vara skadlig för personer med fenylketonuri.

Användning av andra läkemedel:
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. HUR DU ANVÄNDER ZYX
Doseringsanvisning
Ta alltid Zyx sugtabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dos är 1 sugtablett 3 gånger dagligen i högst 7 dagar. För att uppnå maximal effekt ska du låta sugtabletten smälta långsamt i munnen. Överskrid aldrig den rekommenderade doseringen utan att först ha rådfrågat din läkare. Om besvären inte gått över efter 3 dagar, vänd dig till din läkare eller tandläkare.Zyx sugtabletter ska inte ges till barn under sex år. När barn under tolv år tar Zyx sugtabletter bör en vuxen kontrollera att de tas korrekt.

Om du använder mera Zyx än du borde:
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Zyx:
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Zyx sugtabletter orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 men fler än 1 av 1000 användare):

Ljuskänslighet.Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 men fler än 1 av 10 000 användare):

Muntorrhet, brännande känsla i munnen, överkänslighetsreaktioner.Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Kramp i struphuvudet (laryngospasm), angioödem (svullnad av t.ex. mun- och halsslemhinnor).Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner)Sluta att ta Zyx sugtabletter och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

•svullnad av ansikte, tunga eller svalg

•svårigheter att svälja

•nässelutslag och andningssvårigheter.Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV ZYX


Zyx förvaras vid högst 25ºC och i originalförpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Zyx citron innehåller

•Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarande 2,68 mg benzydamin).

•Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), aspartam (E 951), citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).Zyx mint innehåller

•Den aktiva substansen är benzydaminhydroklorid 3 mg (motsvarande 2,68 mg benzydamin).

•Övriga innehållsämnen är isomalt (E 953), aspartam (E 951), levomentol, citronsyramonohydrat, citronarom, mintarom, kinolingult (E 104) och indigokarmin (E 132).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zyx citron är genomskinliga, gulgröna och fyrkantiga sugtabletter med en fördjupning i mitten.

Zyx mint är genomskinliga, gröna och fyrkantiga sugtabletter med en fördjupning i mitten.

Varje förpackning innehåller 20 eller 30 sugtabletter (två eller tre askar med vardera tio tabletter).Innehavare av godkännande för försäljning

Antula Healthcare AB, Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm.

Tel: 08-31 68 00

Fax: 08-31 68 10

Email: info@antula.seTillverkare: ACRAF SpA,Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar